افتتاح حساب بدون سپرده اولیه


افتتاح حساب بدون سپرده اولیه

حساب های بانک دی :

الف) سپرده قرض الحسنه پس انداز :

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی، حسابی است که صاحب حساب بمنظور مشارکت در امر خیرخواهانه و خداپسندانه قرض الحسنه، وجوه خود را نزد بانک تودیع می نماید تا در جهت گره گشائی و رفع نیازهای افراد جامعه در قالب عقد قرض الحسنه بکار گرفته شود.

ضوابط و مقررات افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی :

تعریف: سپرده قرض الحسنه جاری ، حسابی است که بر اساس شرایط و مقررات مربوط که به تایید متقاضی افتتاح حساب می رسد ، افتتاح می گردد و بانک حسب درخواست صاحب حساب تمام یا قسمتی از موجودی حساب را به وی یا به اشخاص یا حساب دیگر پرداخت یا منتقل می نماید.

ضوابط و شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری :

2-1) افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی :

مدارک و اطلاعات مورد نیاز

2-2) افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی(نظیر شرکت ها، مؤسسات و انجمن ها)، به ثبت رسیده در داخل کشور و نزد مرجع ثبت شرکت ها، در صورت دارا بودن شرایط مشروحه ذیل و ارائه مدارک لازم می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اقدام نمایند:

شرایط افتتاح حساب :

مدارک مورد نیاز :

ب) حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار :

تعریف: سپرده سرمایه گذاری مدت دار، سپرده ای است که توسط سپرده گذار نزد بانک تودیع و به موجب قرارداد منعقده، به بانک وکالت می دهد، تا بانک این وجوه را در قالب عقود اسلامی بکار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری به نسبت مدت و مبلغ به سرمایه گذار پرداخت می گردد. بانک باز پرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می نماید. سود پرداختی به سپرده ها در مقاطع زمانی تعیین شده بصورت علی الحساب بوده و در پایان دوره مالی و تصویب صورتهای مالی و سود و زیان بانک، ما به التفاوت سود قطعی به سپرده گذاران پرداخت خواهد گردید.
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو دسته تقسیم می شوند :

1- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت :

2- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مدت :

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به سپرده هایی اطلاق می گردد که سر رسید آنها کمتر از یک سال باشد.
انواع سپرده های کوتاه مدت عبارتند از : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه

2-1) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی :

2-2) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه :

ج) حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت :

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت در قالب سپرده های یک و دو ساله بر طبق شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:

افتتاح حساب بدون سپرده اولیه

انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اصول بانکداری

اصول بانکداری


فصل اول : تکامل بانکداری
مقدمه
بانکداری در قدیم ( تا حدود قرن پنجم میلادی )
بانکداری درقرون وسطی ( از حدود قرن پنجم تا پانزدهم میلادی )
بانکداری در دوره جدید ( از حدود قرن پانزدهم به بعد )
بانکداری در ایران
الف- مؤسسات صرافی :
1- تجارتخانه برادران تومانیانس
2- تجارتخانه جمشیدیان
3- تجارتخانه جهانیان
4- شرکت اتحادیه
ب- مؤسسات بانکی :
1- بانک جدید شرق
2- بانک شاهی ایران
3- بانک استقراضی ایران
4- بانک عثمانی
تأسیس اولین بانک ایرانی
بانک سپه
مؤسسه رهنی ایران
تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران
متن ورقه سهام
تأسیس بانک ملی ایران
تأسیس بانک مرکزی ا یران
بانک کشاوری
بانک رهنی ایران
بانک صنعتی و معدنی ایران
بانک بازرگانی ایران
بانک تهران
بانک صادرات یران
بانک پارس
بانک ساختمانی
بانک توسعه صادرات
بانک اعتبارات صنعتی
بانک عمران
بانک ایرانشهر
بانک ایران و انگلیس
بانک تجارتی ایران و هلند
بانک بین المللی ایران و ژاپن
بانک کار
بانک بیمه ایران
بانک ایرانیان
بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
بانک اعتبارات ایران
بانک اعتبارات تعاونی و توزیع
بانک رفاه کارگران
بانک صنایع ایران
بانک داریوش
بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران
بانک شهریار
بانک ساختمان
بانک بین الملل ایران
بانک های گسترش خزر- خوزستان و آذربایجان
بانک فرهنگیان


تحول بانکداری درایران
ملی شدن بانک ها
اداره امور بانکها
1- مجمع عمومی بانکها
وظایف مجمع عمومی عادی بانکها به شرح ذیل است:
2- هیأت مدیره هربانک
3- مدیرعامل هر بانک
4- بازرسان قانونی
ادغام بانکها
بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی در ایران
تأسیس بانک غیردولتی

فصل دوم : بانک و بانکداری
تعریف بانک
شکل قانونی بانک
مقایسه بانک با سایر شرکتهای تجاری
نقش بانک ها در تغییرات حجم پول ( قدرت پول آفرینی بانک ها )
انواع بانکها به اعتبار نوع فعالیت آنها
بانک های تجاری
بانک های تخصصی
نقش بانک ها در اقتصاد
اشخاص و سازمان های ذینفع
اصول چهارگانه در بانکداری
اهداف نظارت بر بانکها
ساختار نظارت بربانکها
نهاد نظارتی
اصول محوری برای نظارت مؤثر بانکی
اصل یک – پیش شرط های نظارت مؤثر بانکی
زیرساختهای عمومی مناسب
پیش بینی اختیارات وسیع برای حل و فصل مشکلات بانکها
اصل 2- صدور مجوز تأسیس
آزمون افتتاح حساب بدون سپرده اولیه صلاحیت

شرح مختصری در باره قوانین بانکداری و مقررات نظارت بانکی در ایران
نظارت بر بانکها درایران
نهاد نظارتی و اهدف آن
رویکرد نظارتی
شیوه نظارت در ایران
نظارت مبتنی بر ریسک در ایران
شاخص های سلامت بانکی
نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی
نقش نظارت در حفظ سلامت شبکه بانکی
نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری

فصل سوم بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی
چگونگی افتتاح حساب بدون سپرده اولیه تأمین کسری بودجه و استقراض دولت
1- بانک ناشراسکناس
2- نماینده بانکداری و مشاور و راهنمایی مالی دولت
3- متوالی ذخایربانکهای تجاری و تخصصی
4- متوالی ذخایر طلا و ارز
5- آخرین قرض دهنده
6- تسویه محاسبات بین بانکها – اطاق پایاپای
سیاستگذاری پولی
7- اجرای سیاست پولی و تنزیل حجم اعتبارات
نسبت سپرده قانونی
نرخ تنزیل مجدد
عملیات بازار آزاد
کنترل اعتبارات
ترغیب اخلاقی
ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره )
فصل اول – اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم – تجهیز منابع پولی
فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانکی
فصل چهارم- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی
فصل پنجم – متفرقه
ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربا
نسبت سپرده قانونی
خرید دین و دین مجدد

فصل چهارم: مدیریت بانکها
اصول مدیریت بانک
نقدینگی دارائیهای بانکی
مدیریت دارییهای بانکی
مدیریت بدهی های بانکی
سرمایه
مدیریت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه
توانایی در باز پرداخت بدهی
چگونگی افزایش صنایع مالی بانک ها ی تجاری
ذخایر پنهان
اوراق سهام قابل عرضه در بازار
اوراق بهادار بدهی قابل عرضه در بازار
مستغلات
بدهی
بدهی های احتمالی – اقلام خارج از ترازنامه
تضمین وام های پرداختی سایر بانکها
تنزیل و تنزیل مجدد بروات تجاری
تأمین اعتبارات
اعتبارات اسنادی
ضمانتنامه های کشتی بخار یا خطوط هوایی
سایر ضمانتنامه ها
قرارداد سلف نرخ بهره
تعهدات سلف

فصل پنجم روابط بین بانکی
مقدمه
بازار بین بانکی
سازمان کلرینگ ( اطاق پایاپای اسناد بانک )
روش کار سازمان کلرینگ ( اطاق پایاپای اسناد بانکی )
روابط نمایندگی بین بانک ها
روش تسویه

فصل ششم تجهیز منابع
انواع سپرده های بانک
تعریف حساب جاری
سپرده قرض ا لحسنه پس انداز
سابقه صندوق پس انداز ملی
افتتاح حساب پس انداز توسط مادران
افتتاح حساب پس انداز برای صغیرممیز:
سپرده سرمایه گذاری مدت دار
( کوتاه مدت و بلند مدت )
انواع سپرده های سرمایه گذاری
سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص

فصل هفتم مبانی نظام اعتباری
1- مفهوم نظام اعتباری
2- مفهوم تخصیص منابع
اهداف، اصول و ویژگیهای نظام اعتباری جدید
حد( سقف ) تسهیلات اعطایی
حد مجاز قانونی
عوامل اساسی و معیارهای تعیین کننده اعطای تسهیلات
عوامل مؤثر در اخذ وثیقه
انواع وثائق قابل قبول
وامهای بانکی
اصل تخصصی بانکی
سیاست کلی بانک ها در پرداخت وام
تسهیلات اعطایی در قانون عملیات بانکی بدون ربا
انواع تسهیلات
قرض الحسنه اعطایی
مضاربه
مشارکت مدنی
نکات قابل توجه در مشارکت مدنی
نکات قابل توجه در مشارکت حقوقی
سرمایه گذاری مستقیم
فروش اقساطی
اجاره به شرط تملیک
خرید دین
معاملات سلف
شرایط محصولات پیش خرید ( سلف)
شرایط متقاضی معاملات سلف
جعاله
مزارعه
مساقات
مرابحه
استصناع
اوراق قرضه ( صکوک )
سرمایه گذاریهای بانکی
تفاوتهای عمده بین وامها و سرمایه گذاریهای بانکی
سیاست کلی سرمایه گذاریهای بانک ها
ضمانتنامه های بانکی
انواع ضمانتنامه های بانکی

فصل هشتم مدیریت ریسک
مقدمه
تعریف ریسک و انواع آن
مدیریت ریسک
ریسک های مرسوم در بانکداری اسلامی

فصل نهم ابزارهای جدید مالی و اقلام زیر خط ترازنامه
1- سهام و ابزارهای وابسته
2- ابزار بدهی
3- ابزارهای مشتقه
4-ابزارهای ترکیبی ( مختلط)
اقلام زیر خط و خارج از ترازنامه ( بدهیهای احتمالی )
تضمین وامهای پرداختنی سایر بانکها
اعتبارات اسنادی ضمانتی
تعهدات ضمانتی
تأمین اعتبارات
اعتبارات اسنادی
ضمانتنامه ها
قراردادهای سلف نرخ بهره
شرح مختصری درباره قوانین بانکداری و مقررات نظارت بانکی در ایران

فصل دهم: مؤسسات اعتباری – صندوق های قرض الحسنه
مؤسسات اعتباری غیربانکی
1-انواع مؤسسات اعتباری غیربانکی
2-شرایط تأسیس
3-صنایع پولی مؤسسات اعتباری غیربانکی
4-عملیات مؤسسه اعتباری غیربانکی
5-تعهدات مؤسسات اعتباری غیربانکی
6-محدودیت ها و ممنوعیت ها
صندوق های قرض الحسنه
تاریخچه
ضوابط و معیارهای فعالیت صندوق های قرض الحسنه
نظارت و نحوه عملکرد صندوق های قرض الحسنه
روند فعالیت صندوق های قرض الحسنه
مقررات و ضوابط کلی مربوط به نحوه فالیت صندوق های قرض الحسنه
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
پست بانک
تاریخچه شکل گیری پست بانک و سیرتحول آن در دنیا
پست بانک ایران ضرورت تشکیل توانمندیها و قابلیتهای آن
تأسیس بانک مؤسسات غیر برون مرزی
الف-واحد های بانکی غیر برون مرزی
ب- واحدهای بانکی برون مرزی ( انجام عملیات بانکی ، منحصرا" با پول خارجی )
تأسیس صرافی

ضمائم
مقررات و قوانین بانکی ایران
تصویبنامه های بانکی
قانون بانکداری سال 1324
قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خردادماه 1339و
تأسیس بانک مرکزی
قسمت اول – پول
قسمت دوم – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول – کلیات
فصل دوم –وظایف و اختیارات
فصل سوم – ارکان
بخش اول – مجمع عمومی
بخش دوم – شورای پول و اعتبار
ب-اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از :
بخش سوم- هیأت عامل
بخش چهارم – مقررات عمومی
بخش پنجم – هیأت نظار
فصل چهارم – مقررات عمومی
قسمت سوم – بانکداری
فصل اول – شرایط تأسیس بانک
فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانک ها
فصل سوم- ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک ها
فصل چهارم – مقررات کیفری و ا نتظامی
مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
در رابطه با امور بانکی قانون ملی شدن بانک ها – مصوب 17/3/1358
لایحه قانون اصلاح قانون ملی شن بنک ها مصوب 17/3/1358
شورای انقلاب اسلام – مصوب 7 تیرماه 1358
لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 17/3/1358
قسمت اول – مجمع عمومی بانک ها
وظایف مجمع عمومی عادی
قسمت دوم – شورای عالی بانک ها
قسمت سوم – هیأت مدیره هر بانک
قسمت چهارم – مدیر عامل
قسمت پنجم – بازرسان قانونی
قسمت ششم – گروه بندی بانک ها
لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانک ها
مصوب 28 مرداد آذر ماه 1358
لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/12/1358
آئینامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدو ربا ( بهره ) ( تصویبنامه شماره 81962 هیآت وزیران مورخ 28/12/1362
تسهیلات اعطایی بانکی
1- قرض الحسنه
2- مشارکت مدنی
3- مشارکت حقوقی
4- سرمایه گذاری مستقیم
5- مضاربه
6- معاملات سلف
7- فروش اقساطی ( نسیه ) جهت تـأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
8- فروش اقساطی وسایل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات
9-فروش اقساطی – مسکن
10- اجاره به شرط تملیک
11- جعاله
12- مزارعه
13- مساقات
آیین نامه فصل چهارم عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) ( تصویبنامه شماره 88526) هیأت وزیران )
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه فصل پنجم عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) ( تصویبنامه شماره 88528) هیأت وزیران )

متفرقه
آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری
« آئین نامه کفایت سرمایه »
ضرایب ریسک
1-اقلام بالای خط ترازنامه
اقلام زیر خط ترازنامه
محاسبه نسبت کفایت سرمایه

پرداخت وام بدون ضامن و وثیقه با 3 طرح از بانک صادرات

خرداد: معاون اعتباری بانک صادرات ایران گفت: متقاضیان تسهیلات می‌توانند در قالب ٣ طرح، بدون وثیقه تا ٨٠ درصد سپرده خود را در کمترین زمان، با نرخ‌های ترجیحی از این بانک دریافت کنند.

به گزارش خرداد به نقل از بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان با اعلام این خبر افزود: تلاش‌های صورت گرفته برای پاسخگویی به نیاز‌های مختلف مشتریان و هموطنان در بانک صادرات ایران شرایط دریافت وام با نرخ سود کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را در قالب طرح‌های مذکور فراهم کرده که ضمن انجام برنامه‌ریزی و ارائه سه طرح «اعتبار سپهر»، «سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧» و «حساب جاری طلایی بدون دسته چک» در این بانک، می‌توان بدون معطلی تا ٨٠ درصد موجودی خود را به صورت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی دریافت کرد.

وی در خصوص ویژگی های طرح «اعتبار سپهر» گفت: مشتریان بانک صادرات ایران می‌توانند با سپرده‌گذاری در طرح «اعتبار سپهر» ظرف ٤٨ ساعت بدون نیاز به وثیقه تا ٨٠ درصد سپرده خود را تسهیلات بگیرند. در این طرح سقف تسهیلات ٢ میلیارد ریال است و عملا توان پولی مشتری دو برابر شده و در عین حال سود ١٥ درصدی سالانه از سپرده خود را نیز دریافت می‌کند. استقبال از این طرح تا کنون قابل توجه بوده و خدمت جدیدی در نظام بانکی کشور به حساب می‌آید و نیاز بخش مهمی از مشتریان بانک با این شیوه تامین شود.

یوسفیان طرح«سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧» را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: در این طرح مشتریان و عموم هموطنان می‌توانند با افتتاح «سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧»، منابع خود را با نرخ سود ٧ درصد سالانه در شعب بانک صادرات ایران سپرده‌گذاری و حداکثر ظرف ٤٨ ساعت، ٨٠ درصد آن را با نرخ ٦ درصد تسهیلات دریافت کنند.

حداقل مبلغ جهت افتتاح این نوع حساب ٥٠ میلیون ریال و حداکثر سقف تسهیلات پرداختی ٢ میلیارد ریال است. نرخ سود علی‌الحساب در این طرح نیز هفت درصد است. این طرح در قالب عقد مرابحه با اقساط ٣٦ ماهه اجرا می شود و نیازی به وثیقه ندارد.

وی حساب«جاری طلایی بدون دسته چک» را نیز از دیگر طرح‌های کارامد دراین زمینه عنوان کر د و در توضیح آن گفت: در این طرح هموطنان می‌توانند با افتتاح حساب «جاری طلایی بدون دسته چک» در شعب بانک صادرات ایران، تا دو برابر معدل موجودی با نرخ سود ترجیحی، تسهیلات دریافت کنند.

یوسفیان افزود: شرط افتتاح حساب بدون سپرده اولیه اصلی اعطای تسهیلات به دارندگان این حساب، داشتن معدل موجودی حساب حداقل ٦ ماه و حداکثر ١٢ ماه است که بر این اساس می توان از نرخ های سود ترجیحی بین ٢ تا ١٣ درصد برخوردار شد. همچنین امکان افزایش و برداشت از مانده این حساب تا زمان ایجاد معدل لازم، وجود دارد. کمترین نرخ سود مصوب برای دریافت این تسهیلات، سود ٢ درصد است که با افتتاح حساب جاری طلایی بدون دسته چک در شعب این بانک، می‌توان تسهیلاتی ریالی، معادل ٨٠ درصد معدل موجودی در بازه زمانی حداقل ٦ ماهه را دریافت کرد.

از مزیت های این طرح امکان انتقال امتیازات کسب شده به اعضای خانواده (همسر و فرزندان) است. همچنین شرکت ها می توانند از آن برای پرداخت وام های خرد به کارکنان خود، استفاده کنند.

افتتاح حساب بدون سپرده اولیه

آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | بخش پنجم | فصل 1: اقتصاد بین الملل

آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | بخش پنجم | فصل 1: اقتصاد بین الملل

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره) مرحمت آباد | بخش 3: توسعه اقتصادی دبیر: نورالدین حسین پور

آزمون آنلاین اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره) مرحمت آباد | بخش 3:…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین بخش 4 (مدیریت کلان اقتصادی) اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی و مدرسه راضیه

آزمون آنلاین بخش 4 (مدیریت کلان اقتصادی) اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی…

تیم مدیریت گاما

امتحان ترم اول اقتصاد دهم انسانی دبیرستان اندیشه | دی 1397

امتحان ترم اول اقتصاد دهم انسانی دبیرستان اندیشه | دی 1397

علی بهرام نژاد فیض

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 3: توسعۀ اقتصادی (فصل دوم: فقر و توزیع درآمد)

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 3: توسعۀ اقتصادی (فصل دوم:…

مریم یابنده جهرمی

مجموعه سؤالات تستی تألیفی و کنکوری بخش 2 اقتصاد پایه دهم | فصل اول: پول

مجموعه سؤالات تستی تألیفی و کنکوری بخش 2 اقتصاد پایه دهم | فصل اول: پول

آیسان میر فاتحی

امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان جام | دی 98

امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان جام | دی 98

علی افلاکی خسروشاهی

سوالات امتحان ترم دوم خرداد 97 اقتصاد دهم دبیرستان ماندگار شرف اردکان

سوالات امتحان ترم دوم خرداد 97 اقتصاد دهم دبیرستان ماندگار شرف اردکان

دانش آموزان گاما

آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم مجتمع آموزشی اندیشه | خرداد 1397

آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم مجتمع آموزشی اندیشه | خرداد 1397

علی بهرام نژاد فیض

امتحان نوبت اول اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان خواجوی کرمانی - دیماه 96

امتحان نوبت اول اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان خواجوی کرمانی - دیماه…

وام قرض الحسنه 50 میلیون تومانی بدون ضامن | وام قرض الحسنه فوری با اقساط 2 میلیون تومانی برای همه

افرادی که مشتری بانک تجارت هستند و کمبود نقدینگی دارند، امکان درخواست وام 50 میلیونی طرح «نیکان» این مجموعه را خواهند داشت. این وام مختص مشتریانی است که در یکی از شعب این مجموعه سپرده قرض الحسنه داشته باشند.

وام قرض الحسنه 50 میلیون تومانی بدون ضامن | وام قرض الحسنه فوری با اقساط 2 میلیون تومانی برای همه

وام قرض الحسنه یکی از انواع وام های بانکی است؛ این نوع وام در واقع عقدی است بین بانک و قرض گیرنده که طبق مقررات و ضوابط مبلغی به عنوان قرض به فرد داده می شود؛ طبق قرار داد مبلغ وام قرض الحسنه توسط وام گیرنده باید باز پرداخت شود. بانک های مختلفی وام قرض الحسنه به سپرده گذاران خود ارائه می دهند. سقف تسهیلات وام قرض‌ الحسنه به متقاضیان و میزان کارمزد آن هر ساله توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. وام قرض الحسنه همان طور که از نامش پیداست، دارای نرخ کارمزد کمی افتتاح حساب بدون سپرده اولیه است؛ عموما نرخ کارمزد تسهیلات صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت می‌شود.

وام قرض الحسنه

افرادی که مشتری بانک تجارت هستند و کمبود نقدینگی دارند، امکان درخواست وام 50 میلیونی طرح «نیکان» این مجموعه را خواهند داشت. این وام مختص مشتریانی است که در یکی از شعب این مجموعه سپرده قرض الحسنه داشته باشند.

افرادی امکان دریافت وام 50 میلیونی بانک تجارت را دارند که یک میانگین حساب مناسب در ایجاد کرده باشند. حداقل میانگین حساب برای دریافت این تسهیلات سه ماه و حداکثر 12 ماه اعلام شده است. متقاضیان این وام نیاز به ضامن رسمی دارند. سپرده افراد هنگام پرداخت اقساط وام مسدود نخواهد شد و آن‌ها امکان هرگونه واریز و برداشت از حساب خود را خواهند داشت. این وام قرض الحسنه بوده و سودی ندارد. تنها 4 درصد کارمزد به آن تعلق می‌گیرد. لازم به ذکر است که امکان انتقال امتیاز این تسهیلات به بستگان درجه یک نیز وجود دارد.

با توجه به مبلغ وام، نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت، مبلغ هر قسط 2 میلیون و 171 هزار و 246 تومان است. کل سود این تسهیلات 2 میلیون و 109 هزار و 907 تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن 52 میلیون و 159 هزار و 907 تومان خواهد بود.

وام قرض الحسنه

مشتریان بانک مهر ایران با افتتاح حساب ویژه و داشتن گردش حساب مناسب، امکان درخواست وام ۲۰ میلیون تومانی «طرح اندوخته اجتماعی» بانک مهر ایران را خواهند داشت.

افرادی که مایل به دریافت وام قرض الحسنه ۱۵۰ میلیونی طرح «۲ در یک» بانک مهر ایران هستند باید در یکی از شعب این مجموعه سپرده قرض الحسنه داشته باشند.

افرادی امکان دریافت وام قرض الحسنه ۱۵۰ میلیونی بانک مهر ایران را دارند که بدهی معوق یا چک برگشتی نداشته باشند. مدت زمان خواب سپرده برای دریافت این وام شش ماه اعلام شده است. این وام قرض الحسنه است و به همین دلیل تنها به آن کارمزد یک درصدی تعلق می‌گیرد. ضمانت اصلی برای این تسهیلات مسدودی سپرده است. حداکثر مدت زمان بازپرداخت این وام نیز به ۶۰ ماه می‌رسد.

با توجه به مبلغ وام، نرخ کارمزد و مدت زمان بازپرداخت، مبلغ اقساط ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۲ تومان است. کل سود این تسهیلات ۳ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۷۲۷ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن ۱۵۳ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

وام قرض الحسنه

کسانی که در یکی از شعب بانک مهر ایران، سپرده قرض الحسنه داشته باشند، امکان دریافت وام ۲۰ میلیونی را دارند. منتهی افرادی امکان دریافت این تسهیلات را دارند که حداقل چهار ماه از گردش حسابشان گذشته باشد. این تسهیلات به ضامن رسمی احتیاج دارد. این وام قرض الحسنه بوده و تنها ۴ درصد کارمزد به آن تعلق می‌گیرد. حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۴۸ ماه است.

با توجه به میزان وام، کارمزد و مدت زمان بازپرداخت، مبلغ هر قسط ۴۵۱ هزار و ۵۸۱ تومان است. کل سود تسهیلات ۱ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۸۹۲ تومان و مجموع رقم وام و سود آن ۲۱ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۳۳۳ تومان خواهد بود.

در این صندوق تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان فاقد هرگونه کارمزد است و طی ۲۴ ساعت در اختیار درخواست کننده قرار می‌گیرد. همچنین برای تسهیلات بالای ۱۰ میلیون تومان نیز یک بار در تمام دوره کارمزد دریافت می‌شود

صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان تهران تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان بدون هرگونه کارمزد، پرداخت می‌کند.

در حال حاضر ۳ شعبه این صندوق قرض الحسنه در سطح استان تهران به مشتریان خدمات ارائه می دهند؛ همچنین در تمامی ادارات کمیته امداد سطح استان تهران نیز خدمات قرض الحسنه به مشتریان ارائه می شود.

از سوی دیگر در این صندوق تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان فاقد هرگونه کارمزد است و طی ۲۴ ساعت در اختیار درخواست کننده قرار می‌گیرد. همچنین برای تسهیلات بالای ۱۰ میلیون تومان نیز یک بار در تمام دوره کارمزد دریافت می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.