مراحل افزایش سرمایه در بورس


افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

افزایش سرمایه شرکت سهامی عام و انتشار سهام توسط این شرکتها تابع قوانین و مقررات خاصی می باشد. این مراحل به طور کلی در ارتباط با اخذ مجوز عرضه سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه و ثبت این اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا اعلام معافیت از ثبت سهام جدید نزد سازمان می باشد.

بیشتر بدانید :

مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی عام :

بخش نخست: تعیین معافیت یا شمول ثبت

شرکتهای سهامی عام، پیش از اینکه اقدام به انجام افزایش سرمایه نمایند، باید وضعیت معافیت یا عدم معافیت سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را مشخص نمایند.

تشخیص معافیت یا عدم معافیت تنها بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت بازار اولیه -اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی) بوده و لازم است این موضوع از سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام گردد.

شرکتهای سهامی عام با دریافت نامه معافیت از ثبت از سازمان بورس و اوراق بهادار، می توانند مراحل افزایش سرمایه را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه (بدون نیاز به مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار) عملی سازند.

بخش دوم: صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

کلیه شرکتهایی که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده یا طبق قوانین و مقررات، مشمول ثبت نزد سازمان می باشند، می بایست به منظور انجام افزایش سرمایه، مراحل زیر را اجرایی نمایند.

مرحله اول: انتشار مستقیم گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی در سامانۀ کدال

ناشران باید پس از تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی شرکت در این رابطه، نسبت به افشاي مستقیم آنها براساس دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه، در سامانه کدال اقدام نمایند.

مرحله دوم: ارسال مدارک و مستندات افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

نکات مهم:

1- شرکتها باید تمامی مدارك و مستندات مربوطه را از طریق سامانه کدال (بخش گزارشات جدید- قسمت صدور مجوز افزایش سرمایه) به مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای – ارسال نمایند.

2- تمامی فرمهای مراحل افزایش سرمایه شرکت سهامی عام در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی Seo.ir در بخش معاونت نظارت بر بورسها و ناشران – مدیریت نظارت بر بازار اولیه – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای قابل دسترس می باشد.

3- در کلیه مراحل افزایش سرمایه، شرکتها باید دستورالعمل مراحل افزایش سرمایه در بورس مراحل زمانی افزایش سرمایه را رعایت نمایند.

ناشران باید به منظور دریافت مجوز افزایش سرمایه، مدارك و مستندات زیر را براي سازمان ارسال نمایند.

تکمیل تقاضای ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به صورت سیستمی در سامانه کدال در قسمت مربوطه.

فرم تکمیل شده بیانیه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به شرح زیر :

– شرکتهای تولیدي و خدماتی، ( دانلود فرم ب – ۲-۱ )مراحل افزایش سرمایه در بورس

– سرمایه گذاري ها و هلدینگ ها، ( دانلود فرم ب –۲-۳ )

– شرکتهای بخش انبوه سازی، املاك و مستغلات، ( دانلود فرم ب -۲-۴ )

بیانیه ثبت باید مطابق با فرمت نمونه، در پرونده افزایش سرمایه- قسمت سایر مدارک، بصورت Pdf بارگذاري گردد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص توجیه افزایش سرمایه به همراه اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به آن

فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه، معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایه درخواستی حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال به علاوه مالیات بر ارزش افزوده مصوب مطابق قانون بودجه کل کشور برای سال ارائه درخواست به حساب سیبا به شمارة 0103402911003 به نام سازمان بورس و اوراق بهادار نزد بانک ملی شعبۀ بورس،

تاییدیه بانک مرکزی/بیمه مرکزی( در صورت افزایش سرمایه بانکها / بیمه ها )

گزارش فنی و اقتصادي طرح موضوع افزایش سرمایه با تأیید مشاور فنی طرح ( در صورتی که هدف از افزایش سرمایه اجرای طرح هاي توسعه و نوسازي باشد )- در صورت وجود

مرحله سوم: مجوز موافقت با انجام افزایش سرمایه یا عدم موافقت با انجام افزایش سرمایه

اطلاعات و مستندات ارسالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی گردیده و نتیجه بررسی ظرف مهلت قانونی تعیین شده به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورت موافقت سازمان، مجوز برگزاري مجمع عمومی فوق العاده یا جلسه هیات مدیره به متقاضی اعطا خواهد شد.

– در صورت عدم موافقت با افزایش سرمایه، این موضوع طی نامه ای به اطلاع مدیر عامل شرکت خواهد رسید.

مرحله چهارم: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده/ جلسه هیات مدیره

بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه شرکت سهامی عام از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت باید حسب مورد نسبت به برگزاري مجمع عمومی فوق العاده یا جلسه هیات مدیره ( در صورتی که افزایش سرمایه قبلاً به هیات مدیره تفویض گردیده باشد.) براي تصویب افزایش سرمایه با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.

شرکتهایی که افزایش سرمایه آنها از محل سودهاي تقسیم نشده، اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها یا ترکیبی از این محل ها انجام میشود، نیازي به طی کردن مراحل پنجم الی هفتم ندارند.

نامه متعهد یا متعهدان پذیره نویس ( شخص حقوقی معتبر ) مبنی بر خرید کلیه سهام پذیره نویسی نشده در مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی، (در صورتی که محل افزایش سرمایه درخواستی مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي / آوردة نقدي باشد،)

در صورتی که صورتهای مالی متعهد پذیره نویس در سامانه کدال موجود نمی باشد، ضروري است آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده متعهد پذیره نویس نیز مراحل افزایش سرمایه در بورس ارائه گردد.

مرحله پنجم: افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی/آورده نقدی- تایید آگهی پذیره نویسی سهام

شرکت پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یا جلسه هیات مدیره، به منظور تایید آگهی پذیره نویسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و شروع دوره پذیره نویسی، مدارک زیر را ارسال می نماید:

طرح آگهی پذیره نویسی سهام در دست انتشار (به صورت سیستمی در بخش آگهی پذیره نویسی سهام در سامانه کدال موجود می باشد)،

فرم تکمیل شده تأییدیه بانک در خصوص اختصاص حساب بانکی براي افزایش سرمایه شرکت سهامی عام ( دانلود فرم ح – 4).

مرحله ششم: شروع دوره پذیره نویسی

پس از تأیید آگهی پذیره نویسی، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، آگهی مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت منتشر و پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات انجام می پذیرد.

در این رابطه شرکت باید پس از چاپ آگهی پذیره نویسی، این موضوع را نیز از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی نماید.

مرحله هفتم: شروع دوره عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده

در صورت عدم مشارکت کامل سهامداران در پذیره نویسی، شرکت باید برای اخذ مجوز عرضه عمومی، نسبت به ارسال مدارک و مستندات زیر اقدام نماید:

طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار ( دانلود فرم پ – 3 )،

فرم تکمیل شده تأییدیه بانک در خصوص مانده حساب افزایش سرمایه پس از مهلت استفاده از حق تقدم ( دانلود فرم ح-5 ).

تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اعلام مبلغ مطالبات قابل تبدیل سهامداران به سرمایه ( دانلود فرم ح-7) – در صورتی که بخشی از افزایش سرمایه از طریق انتقال مطالبات سهامداران به حساب سرمایه تحقق یافته است،

صورت خلاصه افزایش سرمایه در این مرحله طی نامه ای در سربرگ شرکت،

لوح فشردة حق تقدم های استفاده نشده بر اساس فرمت مورد تایید شرکت سپرده گذاری مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه ( اصل لوح فشرده حسب مورد باید به اداره نظارت بر ناشران بورسی یا فرابورسی ارائه شود)

پس از بررسی مدارک و مستندات، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را خطاب به اداره ثبت شرکتها صادر می نماید.

پس از دریافت تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت باید طرح اعلامیه پذیره نویسی را جهت دریافت مجوز انتشار به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نماید. بعد از تأیید مرجع ثبت شرکت ها، شرکت می تواند نسبت به انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه های خود و دو روزنامه کثیرالانتشار ( مطابق با ماده 177 قانون تجارت ) و شروع عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.

در این رابطه شرکت باید پس از چاپ اعلامیه پذیره نویسی، این موضوع را نیز از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی نماید.

چنانچه تمامی سهامداران در مهلت تعیین شده از حق تقدم خرید سهام جدید استفاده نمایند، نیازي به طی نمودن مرحله هفتم نمی باشد.

مرحله هشتم: تکمیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

پس از اتمام دوره عرضه عمومی و فروش رفتن تمامی حق تقدم های استفاده نشده، شرکت نسبت به تکمیل فرآیند افزایش سرمایه با ارسال مدارک و مستندات زیر اقدام می نماید.

فرم تکمیل شده تأییدیه بانک در خصوص مانده حساب در پایان دوره عرضه عمومی ( دانلود فرم ح – 6 )،

تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اعلام هزینه های مرتبط با فروش حق تقدم هایي استفاده نشده و افشای اطلاعیه پرداخت وجوه ناشی از حق تقدم های استفاده نشده در سامانه کدال

فرم درخواست سپرده گذاری (مطابق با فرمت نمونه )،

صورت خلاصه افزایش سرمایه شرکت سهامی عام در این مرحله طی نامه ای در سربرگ شرکت.

پس از بررسی مدارک و مستندات، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز ثبت افزایش سرمایه را خطاب به اداره ثبت شرکت ها صادر می نماید.

مرحله نهم: ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

پس از دریافت تأییدیه تکمیل فرآیند افزایش سرمایه و مجوز ثبت افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت باید با مراجعه به مرجع ثبت شرکتها با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ثبت افزایش سرمایه اقدام نماید. در این رابطه آگهی ثبت افزایش سرمایه ( صادر شده توسط اداره ثبت شرکتها ) توسط شرکت از طریق سامانه کدال منتشر می گردد.

عرضه سهام ناشی از سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی

شرکتهایی که افزایش سرمایه شرکت سهامی عام آنها از طریق سلب حق تقدم انجام میشود، کلیه مراحل ذکر شده را در بخش دوم به غیر از مراحل 5 و 6 اجرا می نمایند. مرحله 7 نیز با توجه به عرضه عمومی از محل سلب حق تقدم و در نظر گرفتن فرمهای مربوطه قابل اجرا می باشد.

نکات عرضه سهام ناشی از سلب حق تقدم و سهام پذیره نویسی نشده در افزایش سرمایه

1- پرونده افزایش سرمایه شرکت سهامی عام الزاما توسط مشاور عرضه به سازمان ارائه گردد.

کدام نمادها در مراحل افزایش سرمایه قرار دارند؟ | افزایش سرمایه نماد عرضه اولیه

تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۱ نماد عرضه اولیه اعلامیه پذیره نویسی عمومی خود را منتشر کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

به گزارش نبض بورس، تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۱ نماد عرضه اولیه اعلامیه پذیره نویسی عمومی خود را منتشر کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

صدور مجوز افزایش سرمایه ساینا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی.
موضوع افزایش سرمایه: راه اندازی خط تولید اسید سولفونیک و سدیم لوریل اتر سولفات

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه فروسیل

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مراحل افزایش سرمایه در بورس مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ هیئت مدیرة شرکت فروسیلیسیم خمین مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش ارائه گردید.

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده آریان

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان از مبلغ ۱۹,۸۱۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته‌ها به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر اقدام نماید.

ثبت افزایش سرمایه اتکای

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ افزایش سرمایۀ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه دسبحا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو از مبلغ ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین مالی ساخت انبار مواد اولیه و محصول بمنظور الزامات GMP معاونت غذا و دارو ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه گنگین

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان از مبلغ ۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و انجام پروژه‌های شرکت فرعی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه فخوز

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ افزایش سرمایۀ شرکت فولاد خوزستان از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وهور

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از مبلغ ۶۶,۱۷۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۶,۱۷۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سرمایه گذاری در شرکت‌های فرعی و مراحل افزایش سرمایه در بورس اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه زنجان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۸۰۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور تأمین قسمتی از سرمایه گذاری لازم برای ادامه احداث کارخانه‌های تولید یوتیلیتی، آمونیاک و اوره (پروژه در دست ساخت شرکت) و هم چنین بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش توانگری مالی به منظور رعایت بند ح بخش هشتم (الزامات) متن نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی، به شرح زیر به تصویب هیئت مدیره این شرکت رسیده است ۱- سرمایه شرکت در مرحله اول از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهام داران از مبلغ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۳ ریال به ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۵۰ ر ۸ ریال ۲- سرمایه شرکت در مرحله دوم از محل مازاد تجدید ارزیابی بخشی از سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود شامل طبقه زمین و هم چنین سرفصل سرمایه گذاری‌های بلندمدت از مبلغ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۵۰ ر ۸ ریال به ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۴۹۳ ر ۸۰۶ ر ۱۳ ریال افزایش خواهد یافت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی فجهان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱۴,۴۶۲,۵۵۶,۵۳۶ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۵۳۷,۴۴۳,۴۶۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ تعیین شده ست.

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

شاید عبارت افزایش سرمایه شرکت به گوشتان خورده باشد. این اصطلاح در دنیای تجارت بخصوص بازار بورس کاربرد فراوانی دارد. شرکت‌ها بنا به دلایل متعددی اقدام به افزایش سرمایه خود می‌کنند. این افزایش سرمایه در پی ثبت تغییرات شرکت صورت می‌گیرد و معایب و مزایایی را به همراه دارد. اگر شما نیز به دنبال افزایش سرمایه شرکت خود هستید تا پایان این مقاله همراه ما باشید. تا در مورد دلایل افزایش سرمایه، معایب و مزایای آن، مراحل و مدارک لازم و… توضیحات جامع و کاملی را در اختیار شما قرار دهیم. و همچنین اگر سوالی در امور ثبت شرکت و ثبت برند دارید می توانید با مشاورین خبره ما در تماس باشید.

خانوم یعقوبی مشاور افزایش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت چیست؟

قبل از هر چیز بهتر است با ماهیت سرمایه شرکت‌ها آشنا شوید. به مجموعه دارایی‌های یک شرکت از بدو تأسیس آن، سرمایه شرکت گفته می‌شود که می‌توان این سرمایه را به‌ مرور افزایش داد. در واقع سرمایه عددی است که سهام‌داران با خود به شرکت می‌آورند. این عدد به‌عنوان سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شود. البته سرمایه ی شرکت‌ها تنها شامل وجود نقدی نمی‌شود. بلکه موارد زیر را نیز در برمی‌گیرد:

 • دارایی‌ها و وجوه نقدی: سرمایه‌های نقدی شرکت را وجوه نقدی آن می‌گویند.
 • دارایی‌های غیرنقدی: سرمایه‌های غیرنقدی شرکت شامل دفتر شرکت، ماشین‌آلات، املاک و… جزو این دسته هستند.
 • دارایی‌های دیگر شرکت: این نوع از دارایی ها شامل اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، تخصص های عملی و… می شوند.

روش های افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران و شرکا

در این نوع از افزایش سرمایه همانطور که از عنوان آن پیداست سهامدارن شرکت مبلغی را به عنوان آورده نقدی به حساب شرکت واریز می نمایند و با توجه به فیش واریزی بانکی و نامه بانک مبنی بر افزایش سرمایه شرکت، صورتجلسات مورد نظر تنظیم میگردد و در نتیجه هز شخص به میزان آورده نقدی که به حساب شرکت واریز نموده میتواند سرمایه خود را در شرکت افزایش داده و در نتیجه سرمایه کلی شرکت از مبلغی به مبلغ نهایی افزایش پیدا میکند.

افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

در این نوع از افزایش سرمایه همانطور که از عنوان آن پیداست میبایست اموال و دارایی های شرکت تجدید ارزیابی شوند که در این باره باید درخواست خود را به کارشناسی رسمی دادگستری اظهار کرده و پس از حضور کارشناس دادگستری در محل شرکت و ارزیابی های لازمه و ارزش گذاری نهایی توسط کارشناس رسمی دادگستری میتوانید مبلغ سرمایه شرکت را با توجه به نامه دریافت شده و صورتجلسات تنظیم شده به نسبت آن به سرمایه بالاتر افزایش دهید.

نکته: در این نوع افزایش سرمایه مبلغ سرمایه شرکت به نسبت سهام موجود بین اعضا تقسیم میشود و نمیتوان این افزایش سرمایه را به یک یا تعدادی از سهامداران نسبت داد.

افزایش سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده

در این نوع از افزایش سرمایه شرکت که پر کاربرد ترین نوع درخواست برای شرکت ها می باشد، میبایست با توجه به تنظیم صورت جلسه معین اقدام به افزایش سرمایه شرکت نمود که افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده نیازی به آورده نقدی اعضا نمیباشد و سرمایه شرکت به همان نسبتی که از قبل بین اعضا تقسیم شده بود افزایش پیدا میکند و نمیتوان افزایش سرمایه را به یک یا چند سهامدار نسبت داد.

دلایل افزایش سرمایه شرکت چیست؟

شرکت‌ها بنا به شرایط اجباری یا اختیاری اقدام به افزایش سرمایه ی خود می‌کنند. معمولاً در شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری بنا بر یکی از دلایل زیر اقدام به افزایش سرمایه صورت می‌گیرد:

 • ورود سهام‌دار یا شریک جدید به شرکت
 • افزایش دارایی توسط سهام‌داران
 • افزایش سرمایه از طریق مطالبات
 • افزایش دارایی توسط افزایش اعتبار
 • افزایش سرمایه از طریق ارزش‌گذاری کارشناس
 • بالابردن سرمایه توسط انباشته شرکا یا سهام‌داران
 • افزایش سرمایه شرکت از طریق پذیره‌نویسی و عرضه به عموم
 • افزایش دارایی توسط ادغام دو یا چند شرکت‌

نحوه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

 • الف) بنا به تصمیم شرکا مبنی بر افزایش سرمایه، این کار صورت می‌گیرد. برای بالابردن دارایی‌های شرکت نیاز به انجام تشریفات خاص یا انتشار اعلامیه در روزنامه‌های کثیرالانتشار وجود ندارد. تنها کافی است سه‌ چهارم دارندگان سهم‌الشرکه که اکثریت عددی را نیز دارا هستند، تصمیم به افزایش سرمایه بگیرند. در این صورت دارایی شرکت افزایش می‌یابد.
 • ب) ورود شرکای جدید به شرکت: شرکت‌هایی با مسئولیت محدود به‌ واسطه ی ورود اعضای جدید نیز دارایی‌های خود را افزایش می‌دهند. در این حالت نیز تنها کافی است سه‌ چهارم دارندگان سهم‌الشرکه با ورود شریک یا شرکای جدید مراحل افزایش سرمایه در بورس مراحل افزایش سرمایه در بورس موافقت نمایند. باید تمامی اصول رعایت شده درمورد شرکای قدیمی در مورد شرکای جدید نیز رعایت شود. در غیر این صورت افزایش سرمایه ابطال می‌شود.

نحوه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

اگر قصد دارید دارایی‌های ثبت شرکت سهامی خاص خود را افزایش دهید، باید مراحل زیر را طی کنید.

 1. هیئت‌ مدیره پیشنهادی برای افزایش سرمایه ارائه می‌دهد و آن را تصویب می‌کند. به یاد داشته باشید که مراحل افزایش سرمایه در بورس این مورد باید با تنظیم صورت‌جلسه همراه باشد.
 2. این پیشنهاد باید توسط حسابرس شرکت بررسی شود. اگر ایراد و مشکلی دراین‌خصوص وجود نداشته باشد، افرایش دارایی توسط حسابرس تأیید می‌شود. ممکن است تمام افزایش سرمایه یا بخشی از آن توسط حسابرس شرکت تأیید شود.
 3. باید مدارک، مستندات و تنظیم صورت‌جلسات لازم را به اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس ارسال نمایید.
 4. پس از ارسال مدارک، سازمان بورس باید نسبت به افزایش دارایی شرکت شما موافقت نماید. درصورتی‌که ایراد و مشکلی دراین‌خصوص وجود نداشته باشد، مدارک تأیید خواهد شد.
 5. هنگامی که سازمان بورس با افزایش دارایی شرکت موافق نماید، اطلاعیه‌ای مبنی بر صدور مجوز افزایش سرمایه بر روی سایت قرار می‌گیرد.
 6. پس از طی این مراحل، تاریخ مجمع فوق‌العاده مشخص می‌شود. در این مجمع در مورد افزایش سرمایه و قیمت هر سهم تصمیم گرفته می‌شود.
 7. حال زمان انتشار آگهی دعوت به مجمع فوق‌العاده در سایت فرارسیده است. شرکت از سهام‌دارانش برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش دارایی، دعوت به عمل می‌آورد.
 8. مجمع‌عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌شود و در مورد مسائلی مانند افزایش سرمایه شرکت ، درصد افزایش، قیمت هر سهم و… صحبت شده و تصمیم نهایی اعلام می‌گردد.
 9. افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شود.

انواع افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

طبق لایحه ی اصلاحی قانون تجارت، افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص با دو روش کلی انجام می‌شود. ولیکن این دو روش کلی شامل زیرمجموعه‌های متعددی هستند که در ادامه تمامی این موارد را عنوان می‌کنیم.

 • افزایش دارایی از طریق صدور سهام جدید
 • افزایش دارایی از راه تبدیل یا انتقال اندوخته‌های قانونی
 • افزایش دارایی از راه تعویض یا تبدیل اوراق قرضه به سهام
 • افزایش سرمایه از طریق تبدیل اندوخته ی شرکت به سهام جدید

افزایش سرمایه شرکت

انواع افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 • بالابردن دارایی شرکت از راه پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به‌صورت نقد
 • افزایش سرمایه از طریق آورده غیرنقدی
 • افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی
 • بالابردن دارایی از راه ادغام دو شرکت
 • افزایش دارایی‌های شرکت از راه بالابردن مبلغ اسمی سهام

نحوه افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

برای افزایش سرمایه ی ثبت شرکت سهامی عام باید در مرحله ی نخست تصمیمی مبنی بر افزایش دارایی‌های شرکت اتخاذ شود.

تصمیم افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار به اطلاع سهام‌داران برسد.

در این آگهی‌های چاپ شده باید دو مورد اساسی لحاظ شود:

 1. صاحبان سهام بی‌نام جهت دریافت گواهی‌نامه ی حق خرید سهام خود، باید ظرف مدت معین که نباید کمتر از ۲۰ روز باشد، به مراکزی که از طرف شرکت تعیین شده مراجعه کنند.
 2. گواهینامه‌های حق خرید برای صاحبان سهام باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

مزایا و معایب افزایش سرمایه شرکت

اگر دقت کرده باشید با افزایش سرمایه یک شرکت توجه بسیاری به سمت آن جلب می‌شود و فروش سهام را بالا می‌برد. این جلب‌توجه به علت مزایای بسیاری است که افزایش دارایی به همراه دارد. در ادامه سعی داریم تعدادی از این مزایا را با هم بررسی نماییم.

  • افزایش تعداد سهام: با بالابردن دارایی‌های شرکت، تعدادی سهام به‌ عنوان سهام جایزه به شما تعلق می‌گیرد. این سهام‌ها به‌سرعت خریداران به سمت خود جلب می‌کنند.
  • اطمینان از سودده بودن شرکت شما: معمولاً شرکت پس از مدت معینی از طریق فروش محصولات یا سود غیرعملیاتی، انباشت سودی را کسب می‌کند. سپس این سود انباشته شده را تحت عنوان افزایش سرمایه به سهام‌داران ارائه می‌دهد.

  افزایش سرمایه شرکت

  • کمک به سوددهی شرکت در بلندمدت و میان‌مدت: افزایش سرمایه شرکت در واقع خیال سهام‌داران را راحت می‌کند که در بلندمدت نیز شرکت سوددهی خواهد داشت.
  • عدم پرداخت مبلغی برای سهام جایزه
  • تسریع در طرح‌های توسعه‌ای شرکت

  در کنار مزایای بسیاری که بالا بردن دارایی به همراه دارد، این کار معایبی نیز دارد از جمله:

  • قفل شدن درصدی از دارایی برای مدت یک الی دو ماه
  • ریزش قیمت سهام پس از آزاد شدن دارایی‌های قفل شده

  نحوه محاسبه مالیات افزایش سرمایه شرکت

  مالیات افزایش سرمایه شرکت‌ بر اساس یک نرخ مشخص محاسبه می‌شوند که به آن نرخ مالیات حق تمبر می‌گویند. نرخ مالیات حق تمبر معادل نیم در هزار است. برای محاسبه باید نیم را تقسیم بر هزار کرد تا این رخ به دست آید. در صورت تقسیم عدد 0.0005 به دست می‌آید. این عدد به‌ دست‌آمده را در میزان افزایش سرمایه ضرب می‌کنیم تا میزان حق تمبر به دست آید.

  قوانین افزایش سرمایه شرکت

  در رابطه‌ با افزایش دارایی‌های شرکت باید برخی نکات قانونی را در نظر بگیرید من‌جمله:

   • گزارش مربوط به ارزیابی آورده‌های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده باید در مجمع‌عمومی مؤسسه مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
   • مجمع‌عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیرنقدی را بیشتر از آنچه از طرف دادگستری ارزیابی شده است، قبول کند.

   افزایش سرمایه شرکت

   • اگر آورده‌های غیرنقدی در مجمع‌عمومی تصویب نگردد، جلسه ی دوم مجمع به فاصله ی کمتر از یک ماه باید شکیل شود.
   • در جلسه ی دوم مجمع باید بیش از نصف سهام‌داران حضور داشته باشند. در آگهی این جلسه نیز باید عنوان جلسه ی دوم قید شود.
   • درصورتی‌که در جلسه ی دوم قسمتی از سرمایه شرکت مورد تعهد قرار نگیرد و شرکت تشکیل نشود، مؤسسین باید ظرف مدت ۱۰ روز مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند.

   هزینه افزایش سرمایه آدرس شرکت

   برای آگاهی از هزینه ی پرداختی در خصوص افزایش سرمایه شرکت خود، باید موارد بسیاری را لحاظ نمایید. چرا که میزان این هزینه‌ها ثابت و مشخص نیست. بلکه بر اساس موارد زیر تعیین می‌شود:

   نتیجه گیری

   هر شرکتی بدون توجه به نوع آن، دیر یا زود با افزایش سرمایه مواجه خواهد شد. برای آنکه دارایی‌های شرکت خود را افزایش دهید در مرحلة نخست باید با مزایا و معایب این کار آشنا شوید. سپس مراحل و مدارک لازم را جمع‌آوری کرده و در آخر نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایید.

   همانطور که مشخص است این کار مراحل و سلسله‌ مراتب متعددی دارد که شاید از توان و حوصله ی اغلب افراد خارج باشد. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم جهت افزایش سرمایه شرکت خود با موسسه ثبت فرهنگ تماس بگیرید. زیرا ثبت خوب فرهنک است .با این کار در کوتاه‌ترین زمان و هزینه ی ممکن دارایی شرکت خود را افزایش خواهید داد.

   مراحل افزایش سرمایه در بورس

   مشاوره رایگان

   برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

   • 02191004770
   • [email protected]
   • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

   خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها مطلع شویم؟

   چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها مطلع شویم؟

   چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها مطلع شویم؟

   افزایش سرمایه شرکت ها میتواند یکی از عوامل موثر بر قیمت سهم ها باشد، مراحل افزایش سرمایه در بورس به همین دلیل اطلاعیه های مربوط به افزایش سرمایه برای سرمایه گذاران مهم و جالب می باشد. اما چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها مطلع شویم؟ مراحل افزایش سرمایه شرکت‌ها و اطلاعیه های مربوط به آنها به چه صورت می باشد؟ ما در این مقاله به بررسی نحوه اطلاع از افزایش سرمایه شرکت ها میپردازیم.

   چگونه متوجه افزایش سرمایه شرکت ها شویم؟

   افزایش سرمایه شرکت ها در طی چند مرحله انجام می شود که گزارش های مرتبط با هرکدام از این مراحل در سامانه کدال منتشر می شود و اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری بهتر در اختیار سهامداران و عموم قرار می دهد.

   اطلاع از افزایش سرمایه شرکت مورد نظر

   با توجه به آنچه گفته شد اطلاعیه های مربوط به افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر می شود. برای کسب اطلاعات درباره اینکه شرکت تصمیم به افزایش سرمایه دارد یا نه؟ یا اینکه شرکت در چه مرحله ای از افزایش سرمایه می باشد، باید مراحل زیر را طی نمایید:

   در ابتدا وارد سامانه کدال شوید

   نماد مورد نظر خود را در فیلد نام نماد وارد نمایید تا اطلاعات کامل مربوط به نماد برای شما نمایش داده شود.

   توجه: اگر تنها قصد دارید درباره یک نوع اطلاعیه اطلاعات کسب کنید در پایین تر در قسمت نوع اطلاعیه ها عبارت افزایش سرمایه را جستجو کرده و در بین اطلاعیه ها، اطلاعیه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس بر روی جست و جو کلیک نمایید.

   چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها مطلع شویم؟

   اطلاع از افزایش سرمایه کلیه شرکت ها

   اما اگر تصمیم دارید از تمامی شرکت هایی که قصدافزایش سرمایه دارند مطلع شوید باید مراحل زیر را طی کنید.

   از کجا بفهمیم کدام شرکت ها افزایش سرمایه دارند؟

   برای اینکه متوجه شوید کدام شرکت ها افزایش سرمایه دارند و یا افزایش سرمایه شرکت ها در چه مرحله ای است میتوانید کدهای مربوط به هر یک را در کدال جستجو کنید که در ادامه نحوه جستجوی آن را ذکر میکنیم.

   زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ن-۷۱
   تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ن-۷۳
   آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱

   توجه: دقت داشته باشید کدهارا مطابق با کدهای مذکور وارد کنید. گاهی برخی از افراد میپرسند چرا کدها را وارد مینیم چیزی نمایش داده نمی شود در اینجا احتمالا شما از آندرلاین ( _ ) استفاده کرده اید و بار دیگر از صحت آن مطمئن شوید.

   بطور مثال: در ابتدا وارد سایت codal.ir شوید و در قسمت جستجوی اطلاعیه ها بر روی کد اطلاعیه کلیک کرده و عبارت ( ن-۶۰ ) را وارد کنید و بر روی جستجو کلیک کنید.

   چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها مطلع شویم؟

   سپس تمام سهم هایی که هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را به مجمع ارائه داده نمایش داده می شود.

   چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها مطلع شویم؟

   مراحل افزایش سرمایه شرکت‌ها و اطلاعیه های مربوط به آنها

   شرکت ها به منظور انجام افزایش سرمایه در ابتدا گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه در گزارشی تحت عنوان “پیشنهاد هیئت‌مدیره به مجمع فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه” در سامانه کدال منتشر خواهد شد، در این اطلاعیه میزان و محل افزایش سرمایه پیشنهادی وجود دارد.

   اهمیت این مرحله در این است که در این اطلاعیه میزان قطعی افزایش سرمایه و محل افزایش سرمایه مورد موافقت سازمان تعیین خواهد شد.

   از تاریخ صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت مورد نظر ۶۰ روز فرصت دارد که پذیره نویسی را آغاز کند، در غیر این صورت مجوز ابطال گردیده و شرکت باید مجددا اقدام نماید.

   سپس این گزارش برای بازرس قانونی و حسابرس ارسال می‌شود.

   در این مرحله حسابرس می‌تواند تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه را تایید کند و بعد از تائید توسط بازرس قانونی و حسابرس، گزارشی تحت عنوان “اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه” در کدال منتشر میشود و گزارش ذکر شده برای سازمان بورس ارسال می‌شود.

   در قسمت تاییدیه سازمان بورس، سازمان بورس بر اساس مستندات ارسالی قسمتی یا تمامی افزایش سرمایه اعلام شده را تایید می‌نماید.

   پس از این اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه برروی سایت کدال منتشر خواهد شد که بیانگر موافقت سازمان بورس با آن می باشد.

   سپس زمانی برای مجمع فوق‌العاده شرکت در نظر گرفته خواهد شد تا درباره جزئیاتی مانند میزان افزایش سرمایه و قیمت جدید هر سهم تصمیم‌گیری شود.

   پس از این مرحله یک آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده روی سایت کدال درج خواهد شد که شرکت در آن همه سهام‌دارانش را برای تصمیم‏گیری در خصوص افزایش سرمایه دعوت میکند و در آن آگهی آدرس و زمان برگزاری مجمع نوشته شده است.

   پس از تشکیل مجمع و اخذ تصمیماتی در این باره، تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده بر روی سایت کدال درج خواهد شد که در آن مبلغ افزایش سرمایه و درصد افزایش سرمایه به طور قطعی اعلام می‌گردد و افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شود.

   Compatible data.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

   • Pina & Associates Insurance
   • Payment at Contingency
   • Amount of Payment

   Two Most-Cited Reason

   Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

   افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

   افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

   افزایش سرمایه یکی از اصطلاحات مهم در بازار بورس است و افراد بسیار زیادی در این خصوص کنجکاو هستند. یکی از سوالاتی که پیش می آید این است که افزایش سرمایه به چه کسانی مراحل افزایش سرمایه در بورس تعلق می گیرد و سرمایه گذاران سهام خود را در چه زمانی باید خریداری کنند تا افزایش سرمایه شامل آن ها شود؟ اشتباه رایجی که در بین سهامداران وجود دارد این است که برخی از آن ها معتقدند برای اینکه فرآیند افزایش سرمایه شامل آن ها شود، بایستی حتما سهام در اختیار خود را به مدت یک سال نگهداری کنند؛ در حالیکه این موضوع صحیح نمی باشد. بنابراین در ادامه مقاله نکاتی را در خصوص اینکه افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد، بیان خواهیم کرد.

   افزایش سرمایه چیست؟

   افزایش سرمایه چیست

   پیش از اینکه بررسی کنیم افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد، بایستی نکاتی را خصوص افزایش سرمایه و مراحل آن بیان کنیم. شاید شما از جمله افرادی باشید که فرآیند افزایش سرمایه شرکت های فعال در بورس و فرابورس برایتان جذاب باشد.

   در واقع شرکت های بورسی برای ادامه فعالیت و همچنین برنامه های تولید و توسعه خود نیازمند منابع مالی جدید هستند و یکی از راه های تامین مالی، استفاده از مکانیسم افزایش سرمایه می باشد. فرآیند افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تصویب شده و پس از افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت دچار تغییر می شود.

   توجه داشته باشید که پس از انجام مراحل افزایش سرمایه، تعداد سهام شرکت مذکور افزایش می یابد و در طرف مقابل نیز، قیمت تئوریک هر سهم به گونه تغییر می کند که دارایی در اختیار سهامداران دچار تغییر نشود. پس از اینکه افزایش سرمایه به ثبت رسید و مراحل آن پایان یافت؛ سهام این شرکت بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می شود.

   انواع افزایش سرمایه

   افزایش سرمایه شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران انواع مختلفی دارد مراحل افزایش سرمایه در بورس که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   • از آورده نقدی و مطالبات حال شده
   • از محل سود انباشته
   • از محل صرف سهام یا سلب حق تقدم
   • از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت

   افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

   افزایش سرمایه شرکت ها

   تا اینجای کار به تعریف افزایش سرمایه و انواع آن پرداختیم؛ اما سوال اصلی این است که افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد و برای قرار گرفتن در این فرآیند، حتما بایستی سهام شرکت مذکور را به مدت یک سال نگهداری کنیم؟

   پاسخ کلی این سوال که افزایش سرمایه به چه کسانی تعلیق می گیرد؛ در این موضوع است که اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار در زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده که به جهت افزایش سرمایه تشکیل شده است، مالک آن سهم باشید، فرآیند افزایش سرمایه شامل شما نیز خواهد شد.

   پس از اینکه تصمیم شرکت مبنی بر اتخاذ افزایش سرمایه شکل می گیرد، یک گزارش توجیهی توسط هیئت مدیره درباره این موضوع منتشر می شود. پس از آن، حسابرس گزارشی در این رابطه ارائه می کند و با مجوز سازمان بورس، تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مشخص می شود. توجه داشته باشید که برای قرار گرفتن در فرآیند افزایش سرمایه سهام، مهم نیست شما در چه تاریخی سهم را خریده اید، آنچه که مهم است مالکیت شما در تاریخ برگزاری مجمع می باشد.

   به عنوان مثال، یک شرکت در سامانه کدال اعلام می کند که در تاریخ 15 مرداد 1401 قرار است مجمع عمومی فوق العاده ای در خصوص تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه اتخاذ کند؛ بنابراین، افرادی که تا روز قبل از برگزاری مجمع یعنی 14 مرداد 1401، اگر سهامدار شرکت مذکور باشند، روند افزایش سرمایه شامل آن ها نیز خواهد شد.

   نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که برخی از افراد تمایلی به سهامداری ندارند و ترجیح می دهند که سهام شرکت ها را قبل از مجامع مربوط به افزایش سرمایه خریداری کنند و در مجمع شرکت کنند و فرآیند افزایش سرمایه نیز شامل آن ها شود. برای اینکه بدانیم افزایش سرمایه شامل چه کسانی می شود باید متذکر شویم که این افراد که سهامدار نبوده و در روزهای قبل از مجمع، سهام شرکت مربوطه را خریداری کرده اند، هیچگونه تفاوتی با سهامداران بلندمدتی ندارند و به شکل یکسان از فرآیند افزایش سرمایه بهره مند می شوند.

   اگر بعد از مجمع مربوط به افزایش سرمایه، سهام را بفروشیم چه اتفاقی می افتد؟

   فروش سهام بعد از مجمع افزایش سرمایه

   در خصوص این موضوع که افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد، باید خاطر نشان کنیم که تمامی اتفاقات تا قبل و حین برگزاری مجمع اتفاق می افتد و تمامی مسائل بعد از برگزاری مجمع، هیچگونه ارتباطی به این موضوع که افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد، ندارد.

   به عنوان مثال، تاریخ توقف سهام یک شرکت برای انجام فرآیندهای مربوط به افزایش سرمایه، 24 دی ماه می باشد و پس از تکمیل فرآیندها، در تاریخ 12 اسفند، سهام مذکور آماده بازگشایی است؛ اگر سهامدار این شرکت سهام در اختیار خود را در این تاریخ بفروشد، هیچ مشکلی برای تخصیص جزییات مربوط به افزایش سرمایه به وجود نمی آید و تمامی اتفاقات تا قبل از مجمع رخ داده است.

   آیا مشارکت در فرآیند افزایش سرمایه می تواند مفید باشد؟

   پاسخ این سوال بسیار مفصل است و با توجه به شرایط شرکت ها و نوسانات بازار سرمایه، این موضوع می تواند تغییر کند.

   توجه داشته باشید که خرید سهام یک بنگاه اقتصادی با هدف شرکت در مجمع عمومی فوق العاده که برای اخذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه تشکیل شده است، می تواند ریسک های مختلفی داشته باشد و اگر قصد سهامداری بلندمدت در این شرکت را ندارید، بهتر است با دقت معاملات خود را انجام می دهید.

   به عنوان مثال، پس از ثبت افزایش سرمایه و مراحل مربوط به آن، سهام شرکت مذکور بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می شود و این موضوع می تواند دارای ریسک های مختلفی باشد. از طرف دیگر، بلوکه شدن سهام و سرمایه افراد به هنگام ثبت افزایش سرمایه و طی شدن مراحل قانونی آن می تواند یکی دیگر از موضوعات مهم در افزایش سرمایه باشد و برخی از افراد ترجیح می دهند که پول خود را در روند افزایش سرمایه خرج نکنند و این افراد معمولا در روزهای قبل از تشکیل مجمع برای افزایش سرمایه، سهام در اختیار خود را می فروشند و پول آن را در جای دیگر سرمایه گذاری می کنند.

   نکته: توجه داشته باشید که این موضوع که افزایش سرمایه از چه محلی قرار است انجام شود، موضوعی مهم مراحل افزایش سرمایه در بورس است و معمولا اخبار مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها در بازارهای بورس و فرابورس می تواند نوسانات مختلفی را برای آن ها به وجود بیاورد و اگر با دقت اخبار مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها را دنبال کنید، می توانید از نوسانات قیمتی آن ها در بازار سرمایه استفاده کنید.

   جمع بندی

   افزایش سرمایه در بازار بورس

   افزایش سرمایه یکی از اصطلاحات مهم در بازار سرمایه است و همانطور که از اسم آن مشخص است، شرکت ها از این طریق سرمایه خود را افزایش می دهند و این فرآیند دارای مراحل مختلفی است و جزییات خاص خود را دارد و سوالی که معمولا برای سرمایه گذاران پیش می آید این است که افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد؟ در واقع هر فردی که در روز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده که برای انجام افزایش سرمایه برگزار می شود، حضور داشته باشد، از این مکانیسم بهره مند خواهد شد و افرادی که سهامدار بلندمدت هستند و افرادی که در روز قبل از توقف برای برگزاری مجمع، سهام شرکت مذکور را خریداری کرده اند، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنابراین، ملاک اصلی برای این موضوع که افزایش سرمایه به چه کسانی تعلق می گیرد، فقط حضور در مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.