اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟


حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند

حسابداری

اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذیعلاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقهٔ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت، و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت .

تقسيمات اصول پذيرفته شده حسابداري


اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاق ها ، مفاهیم ، استانداردها ، قوانین ، اصول و روش‌های است که دانستن آن برای تعیین رویه‌های عمل حسابداری در هر زمان ضروری بوده و در سه طبقه کلی به شرح زیر طبقه بندی شده است:

مفروضات محیطی ( Environmental Assumptions )

پایه‌های اصول پذیرفته شده حسابداری بر پنج فرض محیطی زیر استوار است:

  1. فرض تفکیک شخصیت (Separate Entity Assumption)
  2. فرض دوره مالی (Time Period Assumption)
  3. فرض تداوم فعالیت (Continuity Assumption)
  4. فرض واحد اندازه گیری(Unit of measure)

  مفروضات فوق در قالب مبانی نظری استانداردهای حسابداری ایران و براساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به‌عنوان 'مفروضات حسابداری' (بدون قید محیطی) برشمرده شده‌اند. [۱]

  فرض تفکیک شخصیت

  فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری می‌باشد. زیرا این فرض به هر واحد اقتصادی (اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی یافاقد آن باشد) به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر نگاه میکند. با این فرض هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می‌تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید. بر مبنای این فرض، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجاری محسوب نمی‌گردد اگر چه در شرکت‌های تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می‌باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می‌توانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند. و

  فرض تداوم فعالیت

  در حسابداری فرض بر این است که یک واحد اقتصادی برای یک مدت طولانی و قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

  • بر اساس این فرض داراییها و بدهی‌ها به جاری و بلند مدت تقسیم میشود.
  • فرآیند اندازه گیری در حسابداری از قبیل ثبت داراییها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متاثر از فرض تداوم فعالیت میباشد.

  فرض دوره مالی

  نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه، یعنی خاتمه عملیات آن می‌توان تعیین کرد. از طرف دیگر، بستانکاران، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی‌توانند تا تاریخ انحلال، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری به دوره‌های زمانی مساوی تقسیم می‌شود که هر دوره را اصطلاحا (دوره حسابداری) گویند. دوره مالی ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا سال مالی گویند.

  فرض واحد اندازه گیری

  برای اندازه گیری هر ویژگی یا کیفیت، در نگاه اول به یک مقیاس اندازه گیری نیاز می‌باشد. مثلا واحد اندازه گیری طول متر، وزن کیلو گرم، انسان نفر، زلزله ریشتر و. می‌باشد. در حسابداری نیز « پول» به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است. کلیه مبادلاتی که توسط حسابداران در دفاتر یا صورت‌های مالی منعکس می‌گردد، معرف حجم و یا مقدار نمی‌باشد بلکه تنها بهای آنها را نشان می‌دهند. به طور کلی وقایعی که با پول اندازه گیری نمی‌شوند و فاقد جنبه مالی می‌باشند در دفاتر و صورتحسابها منعکس نمی‌گردند. مثلا روحیه کارکنان، کارایی مدیریت، رقابتهای بازار و. در صورتهای مالی منعکس نمی‌گردند.

  اصول حسابداری (Accounting Principles)

  علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل‌های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می‌باشد، این دستورالعمل‌ها که به اصول حسابداری موسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. در اینجا چهار اصل مهم مورد بحث قرار می‌گیرد:

   1. اصل بهای تمام شده (Cost Principle)
   2. اصل تطابق (Matching Principle )
   3. اصل تحقق درآمد(Revenue-Recognition Principle)
   4. اصل افشاء کامل ( Full Disclosure Principle )

   اصل بهای تمام شده

   طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی‌گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می‌باشد. بهای تمام شده که گاهی « بهای تمام شده تاریخی » نیز نامیده می‌شود دو نارسایی دارد:
   الف – تغییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی‌شود.
   ب – چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می‌گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می‌باشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائماً یکسان نمی‌باشد، لذا به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی‌باشد. اما با وجود همه نارسایی‌های فوق، به دلایل زیر، هنوز بهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می‌گیرد:
   الف – بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.
   ب – بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.
   ج – بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و رد یابی است.

   اصل تحقق درآمد

   اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:
   الف – مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
   ب – فرایند کسب سود(The Earning Process)، کامل شده باشد.
   تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.
   طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق « روش فروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می‌گردد.
   طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است.
   مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

   اصل تطابق

   بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره می‌باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند.

   اصل افشاء کامل

   اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. این اطلاعات می‌تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورتها، افشاء گردند.

   حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند

   همه چیز درباره حسابداری تعهدی

   حسابداری تعهدی

   مهمترین وظیفه حسابداری را می­شود شناسایی زمان‌های مناسب مالی دانست. زمان­ های طلایی پرداخت و دریافت­ های مالی و تنظیم سندهای مناسب برای آن­ها با استفاده از نرم افزار مالی که در نهایت یک مجموعه ارزشمند و کامل از داد و ستدها، هزینه و درآمدهای یک سازمان می­‌سازد.

   حسابداری همیشه با فرمول­ های یکسان و ساده پیش نمی‌­­رود. به همین دلیل شاخه ­های تخصصی متفاوتی در حسابداری به وجود آمده تا نیازهای مالی و محاسباتی شرکت­ های مختلف را رفع کند.

   حسابداری تعهدی یکی از بند های انواع حسابداری است که بیشتر از همه در شرکت‌های دولتی کاربرد دارد. اگر به سازمان­ های کوچک و معاملات روزمره­ای که اطرافتان انجام می­‌شود دقت بیشتری کنید، متوجه می‌­شوید که بارها با مفهوم حسابداری تعهدی در زندگی عادی خود آشنا شده ­اید و بدون این­که اسم از آن بدانید در معاملات و سود و زیان­ های خود از آن استفاده کرده ­اید.

   در این مقاله از سری مقالات فراپیام می­‌خواهیم که شما را به طور کامل با مفهوم حسابداری تعهدی و کاربردهای آن آشنا کنیم. پس تا انتها این مقاله را دنبال کنید تا تمامی ابهامات شما در خصوص این شاخه از حسابداری برطرف شود.

   تعریف حسابداری تعهدی

   حسابداری تعهدی چیست؟

   تعریف حسابداری تعهدی: حسابداری تعهدی عملکرد و موقعیت یک کسب و کار را از طریق شناسایی رویدادهای مالی و اقتصادی اندازه گیری می‌­کند، بدون اینکه تراکنش نقدی را در نظر بگیرد. در این روش حسابداری درآمد و هزینه هنگامی ثبت می‌شود که تراکنش اتفاق افتاده است، به جای اینکه وجه نقد دریافت یا پرداخت شده باشد.

   حسابداری تعهدی روش ثبت معاملات و درآمدهای یک شرکت است که پایبند به زمان وصول نیست.

   برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

   فرض کنید که سهام شرکت شما افزایش قیمت داشته است و درصدی از سود به شما تعلق گرفته است. این سود همان لحظه برای شما واریز نشده و به سرعت هم قابل نقد کردن نیست.

   در هر صورت شما از آن به عنوان سرمایه و یکی از دارایی ­های نقدی خود یاد می­‌کنید. حسابداری تعهدی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که سرمایه‌های نقل شده یا هزینه‌های خود را بدون توجه به زمان واقعی وصول و پرداختشان در گزارشات حسابداری مالی ثبت کنند.

   چهار ویژگی اصلی حسابداری تعهدی

   ۱٫ تبعیت از اصل تطابق درآمد و هزینه

   ۲٫ شناسایی و ثبت درآمد هزینه بدهی و طلب در دوره مالی وقوع

   ۳٫ اندازه گیری عملکرد مالی واقعی یک کسب و کار

   ۴٫ کمک به مدیران برای مدیریت منابع فعلی و برنامه ریزی آینده

   چرا از حسابداری تعهدی استفاده می شود؟

   اگر شرکت­ ها هزینه­ هایی را متحمل شده ­اند (به عنوان مثال کالا / خدمات دریافت کرده­اند) اما هنوز پول آن­ها را با پول نقد پرداخت نکرده ­اند، پس باید به آ­ن­ها تعلق گیرد. هدف از حسابداری تعهدی تطبیق درآمدها و هزینه­ ها با دوره ­های زمانی است که آن­ها انجام شده ­اند، بر خلاف زمان جریان­ های نقدی واقعی مربوط به آن­ها.

   پنج تفاوت حسابداری تعهدی با حسابداری نقدی

   ۱٫ شناسایی رویدادهای مالی و اقتصادی بدون توجه به تبادل وجه نقد

   ۲٫ مناسب حسابداری فروش اعتباری پروژه های بلندمدت و موجودی انبار

   ۳٫ارائه یک تصویر واقعی و تحقیق وضعیت مالی شرکت

   ۴٫ هزینه اجرای بالاتر به دلیل پیچیدگی روند

   ۵٫ استفاده از حساب های دریافتی و پرداختی

   تأثیر حسابداری تعهدی

   آن­ها علاوه بر اینکه اقلام تعهدی، لایه دیگری از اطلاعات حسابداری را به اطلاعات موجود اضافه می‌­کنند، نحوه ثبت حسابداران را نیز تغییر می­‌دهند.

   در حقیقت، اقلام تعهدی در تخریب ابهام حسابداری مربوط به درآمد و بدهی کمک می­‌کنند. در نتیجه، مشاغل معمولاً بهتر می‌­توانند درآمد را پیش بینی کنند در حالی که بدهی­ های آینده را تحت کنترل دارند.

   اقلام تعهدی در شناسایی و نظارت بر مشکلات احتمالی جریان وجوه نقد یا سودآوری و تعیین و ارائه درمان مناسب برای این گونه مشکلات به حسابداران کمک می­کنند.

   مقایسه حسابداری نقدی و تعهدی

   روش حسابداری از که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. روش نقدی معمولاً در کسب و کارهای کوچک و یا امور مالی شخصی استفاده می‌­شود.روش حسابداری نقدی برای کسب و کارهای کوچک و محدود مانند کسب و کارهای خانگی مناسب است.

   حسابداری تعهدی، بر مبنای تعهدی کامل درآمدها، زمان شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق می­‌یابند. روش حسابداری تعهدی شایع ترین روش حسابداری برای شرکت و سازمان هایی که درآمد سالانه آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان است.همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله پردرآمد ترین شاخه های حسابداری را مطالعه کنید.

   رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

   حتی اگر هر دو روش حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی به عنوان معیار عملکرد و موقعیت اقتصادی یک شرکت در یک سال مالی مشخص عمل می­‌کنند، معاملات مالی در حسابداری تعهدی همانطور که اتفاق می­افتد گزارش می‌­شوند. اعم از بدهی و اعتبار. با این حال، ثبت معاملات در حسابداری نقدی در زمان معاملات نقدی اتفاق می‌­افتد.

   ثبت اقلام تعهدی

   برای ثبت اقلام تعهدی در نرم افزار حسابداری، حسابدار باید از یک تئوری حسابداری استفاده کند که به عنوان روش تعهدی شناخته می­شود. روش تعهدی، حسابدار را قادر می­‌سازد تا درآمد و هزینه های انجام شده “هنوز ثبت نشده” را وارد، تنظیم و پیگیری کند.

   برای اینکه سوابق در گزارش ­های صورت مالی قابل استفاده باشند، حسابدار باید ورودی­ های ژورنال را به طور سیستماتیک و دقیق تنظیم کند و باید قابل تأیید باشد.

   نحوه ثبت اسناد درآمد و هزینه مربوط به سنوات گذشته در حسابداری تعهدی

   امکانات نرم افزار حسابداری شخصی

   می‌­دانیم حساب ­های درآمد و هزینه از حساب ­های موقت است که در پایان هر سال باید بسته شود تا سود و زیان دوره مشخص گردد.

   حال اگر در اثر اشتباه یا تغییر رویه حسابداری (مثلاً تغییر روش از نقدی به تعهدی) درآمد یا هزینه مربوط به سال گذشته نباید به عنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوب شود، بلکه در واقع تعدیل درآمدها و هزینه­ های سال گذشته می­باشد که منجر به تعدیل خالص دارایی ­های ابتدای دوره می­شود.

   حال اگر در پایان سال گذشته صورت های مالی ارائه شده باشد، باید صورت­ های مالی مقایسه ­ای سال قبل تجدید ارائه شود در غیر این صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد.

   سخن آخر!

   در طول این مقاله سعی کردیم که به طور جامع و کامل شما را با مفهوم حسابداری تعهدی، تفاوت آن با حسابداری نقدی، کاربردهای آن و سایر موارد مرتبط با آن آشنا کنیم. امیدواریم که این مقاله برای شما دنبال کنندگان همیشگی فراپیام مفید واقع شده باشد. در قسمت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

   مفروضات حسابداری چیست؟

   مفروضات حسابداری چیست؟

   دانش آموختگان و دانش آموزانی که به دنبال یادگیری حسابداری هستند میتوانند از اطلاعات مفید این پست استفاده کنند چرا که توضیحات کاملی از مفروضات حسابداری، فرض حسابداری و اصول تطابق درآمد با هزینه را مورد بررسی قرار می دهیم.

   در پست های گذشته توضیحات کاملی از آشنایی با حسابداری را در اختیار شما دوستان عزیز قرار داده ایم که به وسیله آن میتوانید یک آشناییت کلی و تخصصی در مورد رشته حسابداری داشته باشید.همانطور که میدانید حسابداری یکی از رشته های بسیار خوب است که در همه زمان ها و شرایط میتواند از آن کسب در آمد کنید.

   درست است که رشته و شغل حسابداری یکی از شغل های بسیار خوب است و به عبارتی شغل مادام العمر است اما مباحث بسیار متنوعی هم دارد که فرد حسابدار باید به خوبی و کاملی با آن آشنا باشد.به علت حساسیتی که شغل حسابداری دارد و بیشتر کار افراد حسابدار با پول و نقدینگی است، بهتر است که تبحر و تخصص بالایی داشته باشد.شما دوستان عزیز که علاقه مند به یادگیری حسابداری هستید میتوانید از دوره های آموزش حسابداری استفاده کنید.

   درست است که حسابداری را میتواند حتی در خانه هم آموزش ببینید اما نکته اصلی این است که علاوه بر آموزش های حرفه ایی و تخصصی که بدست می آورید بهتر است که تجربه در کار هم داشته باشید.اگر به دنبال اموزش مفروضات حسابداری، فرض حسابداری و اصول تطابق هزینه با در آمد هستید، مطالعه این پست میتواند برای شما عزیزان علاقه مند به حسابداری بسیار مفید باشد.

   فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری می باشد، زیرا این فرض بین واحد تجاری مالکیت آن مرزی قائل می شود. برای مقاصد حسابداری و گزارش های مالی هر مؤسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می تواند دارایی تحصیل نموده، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید.بر مبنای این فرض، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث، جزء منابع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمی گردد.

   اگر چه در شرکت هایی تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران اینگونه مؤسسات می توانند طلب خود را از دارایی های مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

   مفروضات حسابداری چیست؟

   فرض ‎ های اولیه ‎ ای که بنیان استانداردهای حسابداری، اصول حسابداری و روش ‎ های حسابداری را شکل می ‎ دهند، مفروضات حسابداری می گویند. این فروضات شامل: فرض تفکیک شخصیت، فرض دوره زمانی، فرض تداوم فعالیت، فرض واحد اندازه ‎ گیری می باشد.

   مفروضات حسابداری چه اهمیتی دارند ؟

   مفروضات حسابداری منشا اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورت های مالی را تشکیل می دهند. هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشأ یک یا چند اصل حسابداری می باشد.

   پنج نوع اساسی از فرضیات حسابداری وجود دارد ، این مفروضات عبارتند از :

   فرض تفکیک شخصیت

   بر اساس این فرضیه برای هر مؤسسه یا شرکت یک شخصیت تجاری مستقل از مالک و یک شخصیت تجاری مستقل از مؤسسات دیگر در نظر گرفته می شود. فعالیت های مالی با توجه به اعتبار شخصیت مستقل حسابداری تجزیه، تحلیل و ثبت می شوند. صورت های مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه می گردند. سپس جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.

   فرض تداوم فعالیت

   معمولاً انتظار واحدهای تجاری این است که به طور دایم به فعالیت ادامه دهند. هر چند ممکن است بعضی از شرکتها با مشکلات مالی مواجه شده و از عملیات باز ایستند، اما چنین شرایطی در روال عادی تجاری انتظار نمی رود.فرض تداوم فعالیت به این معناست که در صورت عدم وجود شواهد مغایر، فرض می شود واحد تجاری تا آینده ای نامعلوم به فعالیت ادامه خواهد داد. این آینده نامعلوم حداقل تا زمانی است که واحد تجاری بتواند به برنامه ها، تعهدات و قراردادهای خود جامه عمل بپوشاند.

   شاید بهترین راه برای توضیح فرض تداوم فعالیت، تشبیه آن به پنداشت مردم در رابطه با طول عمرشان باشد. اغلب مردم انتظار مردن در آینده ای نزدیک را ندارند و به این واسطه امور خود را با این فرض که عمری نامعلوم، البته نه ابدی خواهند داشت، اداره می کنند . به همین شکل حسابداران نیز فرض می کنند شخصیت حسابداری عمری غیر قابل تعیین خواهد داشت مگر این که شواهدی خلاف این موضوع موجود باشد . تفکیک حساب های ترازنامه در قالب جاری و غیر جاری مبتنی بر فرض تداوم فعالیت است.

   فرض دوره مالی

   در حسابداری عمر نامحدود واحد تجاری را به دوره های زمانی مشخص تقسیم نموده که آن را دوره مالی می نامیم. دوره مالی معمولأ یکسال است که به آن سال مالی نیز گفته می شود اما الزاماً منطبق بر سال تقویمی نیست. تهیه گزارشات ادواری حسابداری بر مبنای فرض دوره مالی است.

   فرض واحد اندازه گیری

   به منظور اندازه گیری کمیت یا کیفیت هر چیزی به مقیاسی مشخص جهت اندازه گیری نیاز دارید. برای اندازه گیری مسافت های طولانی کیلومتر، مایل و برای اندازه گیری وزن های مختلف از گرم ، تن و. استفاده می شود.در شغل حسابداری برای اندازه گیری ارزش مبادلات از واحد پول استفاده می شود، که در هر کشور این واحد پول ملی همان کشور می باشد.

   فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی مؤسسه باید برحسب پول، اندازه گیری و گزارش شود . از آن جا که پول وسیله مبادله و مقیاس مشترک اندازه گیری ارزش در کلیه مبادلات اقتصادی است، در حسابداری نیز معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک، اندازه گیری و گزارش می شود

   مفروضات حسابداری

   اصول حسابداری

   در حسابداری ، رابطه با نحوه اندازه گیری ثبت و گزارش اثرات فعالیت ها و رویدادهای مالی هر واحد تجاری وجود اصول و قواعدی نیز ضروری است که شامل :

   ۱ . اصل بهای تمام شده :

   به این معناست که در حسابداری مبنای مناسب به جهت شناسایی عناصر صورت های مالی بهای تاریخی آنهاست .

   ۲ .اصل تحقق درآمد :

   در این اصل درآمدها هنگامی شناسایی میگردند که :

   الف ) فرآیند کسب سود به صورت عمده تکمیل شده باشد .

   ب ) مبادله یا داد و ستدی واقع شده باشد .

   ۳ .اصل تطابق هزینه ها با درآمد :

   یعنی بعد از اندازه گیری درآمد هر دوره ، هزینه های انجام شده نیز باید در همان دوره تعیین و با درآمد مربوطه مقابله شود تا سود خالص دوره شناسایی گردد .

   ۴ .اصل افشا :

   این اصل گویای این مطلب است که کلیه رویدادهای مهم و با اهمیت باید به شکل مناسب و به طور کامل گزارش و ارائه شود.

   تفاوت اصول و مفروضات حسابداری

   مفروضات به معنی شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مناسبات حقوقی محیط حسابداری است. اما اصول به معنی رویکردهای کلی که در شناسایی و اندازه گیری رویدادهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد، می باشد.

   اصول و مفروضات حسابداری در موفقیت شغلی

   اصول و مفروضات حسابداری در گزارشگری مالی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به عبارت دیگر، اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ این اصول و فرضیات زبان مشترک حسابداران برای ارائه گزارش‌های مالی است. از این رو اطلاع از آنها یکی از اولین وظایف هر حسابدار است. توصیه‌ی ما به شما دوست عزیزی که تازه فارغ التحصیل شده‌اید و به دنبال کار می‌گردید این است: حتماً قبل از مصاحبه اصول و مفروضات حسابداری را مطالعه کنید؛ همچنین پس از استخدام سعی کنید آنها را جزء به جزء در امور خود به کار ببندید.

   اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟

   مبانی نظری و گزارشگری مالی:

   تعریف اول حسابداری :

   حسابداری عبارت است از فرایند ثبت ، طبقه بندی تلخیص و گزارشگری

   اطلاعات مالی جهت تصیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات .

   حسابداری یک سیستم است داری 3 بخش ورودی، پردازش و خروجی است.

   حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که رویدادهای مالی را تبدیل به اطلاعات

   جهت گزارشگری اطلاعات مالی می توان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تبدیل به اطلاعات مالی

   جهت گزارشگری اطلاعات مالی می توان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را به دو گروه تقسیم کرد

   استفاده کنندگان برون سازمانی

   : شامل سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان دولت ،سازمان -

   استفاده کنندگان درون سازمانی:

   شامل سطوح مختلف مدیران . -

   هدف حسابداری مالی رفع نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی می باشد که می توان عمده ترین

   نیازهای آنها را در قالب سودهای و نقدینگی شرکت خلاصه کرد.

   حسابداری مالی با ایجاد قواعد، اصول، مفروضات و استانداردهای حسابداری سعی دارد اطلاعات به

   نحوی تهیه شود تا استفاده کنندگان از این اطلاعات به اهداف خود برسند بنابراین حسابداری مالی جهت

   رفع نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات اقدام به تهیه ی مجموعه ی صورت های مالی می نماید که این

   2 گروه تقسیم می شود که عبارتند اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ از:

   الف( صورت وضعیت مالی )ترازنامه(

   ب( صورت عملکرد )صورت سود و زیان و (

   ج( صورت جریان وجوه نقد

   یادداشت های پیوست :

   یادداشتهای توضیجی یا یادداشت های همراه -

   اهداف صورتهای مالی :

   هدف از تهیه صورتهای مالی مشخص نمودن

   1 وضعیت مالی 2 عملکرد مالی 3 انعطاف پذیری - - -

   مالی واحد تجاری می باشد تا این که استفاده کنندگان اطلاعات با توجه به اهداف مطرح شده اقدام به

   تصمیم گیری نمایند.

   عبارت است از توانایی واحد تجاری در جهت کنترل منابع اقتصادی، ارزیابی ساختار مالی، میزان

   نقدینگی آن و توانایی واحد تجاری در پرداخت بدهی ها می باشد اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی در

   ترازنامه مشخص می شود.

   عبارت است از تعیین بازدهی حاصله از منابع اقتصادی تحت کنترل واحد تجاری عملکرد واحد تجاری

   از محل صورت سود وزیان و صورت سود و زیان جامع مشخص می شود.

   انعطاف پذیری مالی:

   عبارت است از توانایی واحد تجاری در جهت اقدام موثر در ارتباط با میزان و زمان جریان های نقدی

   آتی به نحوی که واحد تجاری بتواند در مقابل رویدادها و عوامل غیر منتظره واکنش نشان دهد اطلاعات

   مرتبط با این رویداد در مجموع صورتهای مالی افشا می شود.

   ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری :

   به طور کلی ویژگی های کیفی اطلاعات مالی را می توان به

   2 گروه تقسیم کرد که عبارتند از:

   ویژگی های کیفی مرتبط با محتوای اطلاعا که عبارتند از: -

   الف( مربوط بودن اطلاعات

   ب( قابل اتکا تودن

   ویژگی های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات که عبادتند از: -

   الف( قابل مقایسه تودن اطلاعات

   ب( قابل فهم بودن اطلاعات

   مربوط بودن اطلاعات :

   اصلی ترین ویژگی اطلاعات حسابدارای ست و بدین معناست که اطلاعات باید مرتبط با فعالیت ها و

   نتایج اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ مورد نظر باشد بدین منظور

   3 متغیر زیر در نظر گرفته می شود که عبارتند از:

   الف( اطلاعات دارای ارزش پیش بینی کنندگی باشند:

   یعنی اطلاعات ارائه شده باید جهت تصمیم گیری

   آینده استفاده کنندگان موثر واقع شوند.

   ب( اطلاعات ارزش تاییدکنندگی داشته باشد:

   منظور این است که رویدادهای انجام شده مرتبط با وقایع

   اتفاق افتاده در دوره های گذشته باشد.

   خاصه ای که قرار است در صورتهای مالی گزارش شود عبارتند از: بهای تمام

   شده، بهای جایگزینی، ارزش بازار یا خالص ارزش فروش که همگی باید مبتنی بر فایده ی آن در

   تصمیم گیری باشد.

   قابلیت اتکا اطلاعات:

   اطلاعاتی قابل اتکاست که دارای ویژگی های زیر باشد:

   الف( بیان صادقانه :

   اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی باید بیانگر واقعیت های دوره ی جاری باشد مانند رعایت اصل

   رجحان محتوا بر شکل، منظور از اصل رجحان محتوا بر شکل این است که بر طبق این اصل ارائه

   محتوای اطلاعات بر شکل آنها اولویت دارد برای مثال یک شرکت سرمایه گذاری ممکن است بیش از

   % سهم یک شرکت سرمایه پذیر را خریداری نماید شکل این عملیات بیانگر این موضوع ست که 2

   شرکت فوق از نظر شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می باشند اما محتوای عملیات بیانگر این

   موضوع ست که شرکت سرمایه پذیر تابعی از شرکت سرمایه گذار است لذا هر دو یک شخصیت واحد

   حسابداری تلقی شده بنابراین شرکت سرمایه گذار علاه بر تهیه صورت مالی خود اقدام به تهیه صورت

   های مالی تلفیقی نیز می نماید.

   اطلاعات ارائه شده نباید یکطرفه و جانبدارانه تهیه شود بدین مفهوم که اطلاعات فوق برای گروه خاصی

   از استفاده کنندگان تهیه نشود.

   بخشی از اطلاعات تهیه شده در صورتهای مالی مبنای برآوردی دارد لذا باید سعی شود اطلاعات تهیه

   شده درآمدها، و دارایی ها را بیش تر از واقع و هزینه ها و بدهی ها را کمتر از واقع گزارش نکند.

   اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری یا کم نمایی دارایی ها و

   درآمدها و بیش نمایی بدهی ها و هزینه ها شود که اگر این طور شود دیگر احتیاط نیست بلکه تقلب

   در روش استهلاک ارزش اسقاط را اگر صفر در نظر بگیریم اعمال احتیاط نموده این به عبارتی احتیاط

   را رعایت کرده ایم .

   اطلاعات تهیه شده باید به طود کامل و جامع بتواند کلیه ی نیازهای استفاده کنندگان را برآودر نماید .

   یادداشت های همراه صورتهای مالی بر پایه کامل بودن تهیه می شود.

   قابل مقایسه بودن:

   اطلاعات ارائه شده باید به گونه ای باشد که بتوان اطلاعات سال جاری را با اطلاعات همان شرکت در

   سالهای گذشته مقایسه نمود و همچنین بتوان اطلاعات واحد تجاری را با اطلاعات واحد تجاری دیگر

   مقایسه کرد برای آنکه قابلیت مقایسه ی اطلاعات افزایش یابد می بایست ویژگی های زیر را در نظر

   اطلاعات ارائه شده واحد تجاری در صورتهای مالی می بایست از یک رویه تبعیت شود برای مثال اگر

   روش ارزیابی موجودی کالا در سالهای گذشته میانگین بوده باید در سال جاری نیز از این رویه نیز

   ب( همسانی رویه ها:

   بدین مفهوم است که رویه های مورد استفاده در واحدهای تجاری مختلف باید شبیه به باشند تا از این

   طریق بتوان عملیات واحد تجاری را با عملیات واحد تجاری دیگر مقایسه کرد .

   واحدهای تجاری باید رویه های مورد استفاده در ارائه ی اطلاعات مالی را افشا نمایند.

   قابل فهم بودن اطلاعات:

   ممکن است صورتهای مالی حاوی اطلاعات مربوط و قابل اتکا اما غیر قابل فهم باشد دراین صورت

   چنین اطلاعاتی برای تصمیم گیری مفید نیست چون قابل فهم نمی باشد جهت افزایش قابلیت فهم اطلاعات

   2 متغیر زیر در نظر گرفته شود.

   الف( ادغام و طبقه بندی اطلاعات:

   برطبق این ویژگی اطلاعات مشابه باید در یک طبقه به صورت کلی افشا شود و به طور کلی اطلاعات

   ارائه شده در عین کامل بودن باد به طور کلی و خلاصه افشا شود.

   ب( توان استفاده کنندگان:

   اطلاعات مالی ارائه شده به گونه ای باید ارائه شوند که استفاده کنندگان این نوع اطلاعات با حداقل

   اطلاعات مالی بتوانند از آنها استفاده کنند.

   محدودیت های حاکم برخصوصیات کیفی اطلاعات مالی:

   الف( موازنه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات :

   این دو ویژگی که در تضاد با یکدیگر می

   باشند بدین صورت که اگر تاکید بر مربوط بودن اطلاعات شود قابلیت اتکای اطلاعات کاهش می یابد و

   اصل بهای تمام شده ی تاریخی جزء خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن است و ارزش های جاری )بازار(

   جزء خصوصیات کیفی مربوط بودن است.

   ترازنامه متکی بر اصل بهای تمام شده تاریخی ست و صورت سود و زیان متکی بر ارزش های جاری

   ب( به مو قع بودن :

   اطلاعات ارائه شده باید به موقع ارائه شود تا بتوان از آنها در تصمیم گیری استفاده

   کرد در واقع داده های حسابداری از نظر زمانی تاریخ انقضا دارد چنانچه به موقع ارائه نشود ارزش

   اطلاعاتی خود را از دست می دهد و نامربوط می شود،

   ج( فزونی منفعت بر هزینه

   ) فزونی منافع بر مخارج ( : منفعت ویژگی های کیفی اطلاعات مالی باید بر

   هزینه های آن فزونی داشته باشد لذا در غیر این صورت نیازی به افزایش کیفیت اطلاعات مالی نیست.

   مفید بودن با توجه به

   2 خصوصیات مربوط بودن قابل اتکا بودن مورد ارزیابی و قضاوت قرار می

   از دیدگاه نظری صورتهای مالی میان دوره ای به عنوان تاکید بر به موقع بودن و قابل اتکا بودن

   اطلاعات می باشند.

   عناصر صورتهای مالی:

   بر طبق استانداردهای حسابداری عناصر صورتهای مالی به

   7 گروه تقسیم می شود که عبارتند از:

   عبارتند از منابع اقتصادی واحد تجاری که انتظار می رود در دوره های آتی نیز منافعی برای واحد

   تجاری ایجاد نماید.

   عبارتند از تعهدات واحد تجاری که باید از محل منابع اقتصادی واحد تجاری تسویه کردند.

   حقوق صاحبان سرمایه : -

   از تفاوت دارایی ها و بدهی ها حقوق صاحبان سهام بدست می آید.

   آورده ی صاحبان سرمایه : -

   عبارتند از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه از طریق ورود منابع اقتصادی مالکان به واحد تجاری .

   ستانده صاحبان سرمایه )برداشت(: -

   عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه از بابت برداشت منابع اقتصادی واحد تجاری .

   عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به غیر از ستانده صاحبان سرمایه.

   عبارت است از کاهش در قوق صاحبان سرمایه به غیر از ستانده صاحبان سرمایه .

   فرایند شناخت در صورتهای مالی:

   شناخت عبارت است از مشخص کردن یک قلم به عنوان عنصری از صورتهای مالی که بعد از تعیین

   عنوان و مبلغ آن باید آن را در صورتهای مالی منظور کرد.

   فرایند صورتهای مالی عبارتند از :

   1 شناخت 2 اندازه گیری )ریال( 3 ثبت 4 طبقه بندی 5

   6 گزارشگری -

   مبانی شناخت و اندازه گیری:

   برای شناخت بهتر هر علم و دانش و سیستمی باید اصول آشنا می شویم مبانی شناخت و اندازه گیری به

   طبقه زیر تقسیم می شوند که عبارتند از:

   الف( مفروضات حسابداری ب( اصول اساسی حسابداری

   ج( میثاق های حسابداری )اصول تعدیل کننده حسابداری یا محدودیت های حسابداری(

   مفاهیمی از حسابداری ست که اثبات شدنی نیستند ولی ما آنها را می پذیریم چون نمی توانیم ردشان کنیم

   و به عبارتی مفاهیم قیاسی اولیه حسابداری ست بنابراین اصول و میثاق های حسابداری بر اساس

   مفروضات اثبات می شوند در واقع مفروضات حسابداری شامل آن گروه از مفاهیم اساسی عام و بدیهی

   ست که جنبه ی زیر زمینی دارد و می توان آنها را به

   4 گروه تقسیم کرد که عبارتند از:

   فرض تفکیک شخصیت -

   طبق این فرض شخصیت سهامداران )صاحبان موسسه( همواره از شخصیت خود موسسه واحد تجاری

   جداست و به عبارت دیگر بین شخصیت حقوقی و حقیقی تمایز و تفاوت وجود دارد و هر واحد اقتصادی

   یک شخصیت حسابداری ست و دارایی ها و بدهی های سهامداران از دارایی ها و بدهی های واحد

   معادله ی حسابداری بازتابی از فرض تفکیک شخصیت است.

   فرض تداوم فعالیت -

   بر طبق این فرض این طور استنباط می شود که واحدهای تجاری در نظر دارند در سالهای آینده نیز به

   فعالیت خود ادامه دهد عبارتند از:

   الف( طبقه بندی و مرز بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و غیر جاری.

   ب( احتساب هزینه استهلاک برای دارایی های ثابت مشهود .

   ج( استفاده از عناوین حسابهایی همچون پیش پرداخت ها و پیش دریافت ها منطبق با فرض تداوم فعالیت

   د( ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر فرض تداوم

   و( گزارشگری دارایی های ثابت مشهود به بهای تمام شده تاریخی پس از کسر استهلاک به جای استفاده

   از ارزش فروش آنها هنگام انحلال مبتنی بر فرض تداوم فعالیت است.

   بر طبق این فرض عمر واحد تجاری به دوره های زمانی یک سالی تقسیم می شود که به اطلاح به -

   هر یک از این دوره ها دوره مالی گفته می شود. دوره های مالی متنوع اند اما متداول ترین آنها دوره

   مالی یکساله است که به اصطلاح به آن سال مالی می گویند.

   فرض دوره ی مالی تاکید بر استفاده از مبنای تعهدی به جای مبنای نقدی ست زیرا در مبنای تعهدی تاکید

   بر گزارشگری و در مبنای نقدی تاکید برعینی بودن عملیات است .

   در روش مبنای تعهدی درآمد به محض تحقق و هزینه به محض تحمل شناسایی و ثبت می شوند.

   منظور از مبنای نقدی این است که درآمد به محض وصول و هزینه به محض پرداخت شناسایی شود.

   فرض واحد اندازه گیری پولی:

   اقلام گزارش شده در صورتهای مالی با مقیاس های مختلفی ارائه می شود برای مثال در سرمایه گذاری

   در سهام از تعداد سهام و در ارزیابی موجودی کالا از مقیاس کیلو گرم، لیتر استفاده می شود که این

   مقیاس ها نمی تواند در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد بنابراین باید کلیه ی اقلام فوق با یک

   مقیاس مشترک اندازه گیری شود لذا پول رایج هر کشور مبنای مقیاس می شود .

   تورم فرض واحد اندازه گیری را تحت تاثیر قرار می دهد.

   اصول اجرایی حسابداری:

   آن گروه از مفاهیم اساسی حسابداری که رهنمودها و مبانی لازم در مورد نحوه ی اندازه گیری ثبت و

   گزارش اطلاعات را به طور مشخص فراهم می آورد، اصول حسابداری نامیده می شود برای اجرای

   عملیات حسابداری چهار اصل وجود دارد که عبارتند از :

   اصل بهای تمام شدهی تاریخی : -

   بر طبق این اصل تمام اقلام دارایی های تحصیل شده باید به بهای تمام شده در تاریخ خرید ثبت شوند

   بهای تمام شده ی تاریخی یک عامل حقیقی بوده و بر حدس و گمان استوار نیست و باعث اندازه گیری

   عینی و بی طرفانه اطلاعات مالی می شود.

   رعایت اصل بهای تمام شده تاریخی به دلیل وجود فرض تدارم فعالیت واحد تجاری ست.

   اصل تحقق درآمد: بر طبق این اصل درآمد زمانی شناسایی می شود که دارای شرط زیر آن هم توام : -

   الف( مبادله یا داد و ستتی واقع شده باشد ) انجام شده (

   ب( فرایند کسب سود کامل شده باشد .

   اصل تطابق هزینه ها با درآمد: -

   بر طبق این اصل هزینه های هر دوره مالی باید در همان دوره ایی که درآمدهای مربوط به آن تحقق

   یافته شناسایی و در دفاتر ثبت شود لذا در این رابطه می توان هزینه ها را به

   3 گروه تقسیم کرد که

   الف( هزینه هایی که رابطه ی علت و معلولی با درآمدها دارند: این نوع هزینه ها با افزایش یا کاهش در

   درآمد افزایش یا کاهش می یابند مانند: بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه پورسانت، هزینه ی حمل

   کالای فروش رفته .

   ب( هزینه هایی که باید به صورت سیستماتیک و منظم شناسایی وثبت شوند: این نوع هزینه ها رابطه ی

   مستقیم با درآمد ندارند اما در یک دوره زمانی خاص باعث تغییرات در درآمد می شود که باید با استفاده

   از یک مبنای منطقی بین دوره های مورد استفاده از آنها تسهیم شوند مانند: هزینه استهلاک ، هزینه ی

   بهره تسهیلات مالی دریافتی

   این کاربر 25 مطلب منتشر شده دارد.

   به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.

   با اصول و مفاهیم حسابداری آشنا شوید

   مقاله ‌ ای که در پیش رو دارید شما را با اصول و مفاهیم حسابداری آشنا می ‌ کند. در ابتدا به تعریف حسابداری می ‌ پردازیم. حسابداری را می ‌ توان یک زبان، که موقعیت مالی یک سازمان را بیان می ‌ کند، به حساب آورد. در واقع شما با یادگیری حسابداری می ‌ توانید اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟ خدمات حسابداری یک سازمان را به دست بگیرید و با عملیات مالی هر سازمانی ارتباط برقرار کنید و آن را بفهمید. سازمان ‌ ها معمولا اطلاعات مالی شبیه به هم دارند که می ‌ توان آن ‌ ها را به سه دسته تقسیم کرد: اطلاعات عملیاتی، اطلاعات حسابداری مدیریتی و اطلاعات حسابداری مالی.

   مفاهیم اولیه حسابداری:

   1) اطلاعات عملیاتی

   این اطلاعات همان اطلاعاتی هستند که سازمان برای هدایت کردن کسب و کار خود هر روز از آن استفاده می ‌ کند. مانند فروش ‌ ها که باید هر روز ثبت شوند. همچنین میزان بدهی به اشخاص و سازمان ‌ های دیگر که باید مشخص باشند. یا حقوق کارمندان که باید پرداخت شود. همچنین درآمد و پول ‌ های سازمان مشخص و تحت کنترل باشند. باید مشخص باشد که چه کسانی به سازمان بدهی دارند و مشتریان بدهکار بررسی شوند. صورت دارایی ‌ ها باید به طور کامل شرح داده شوند. این اطلاعات مبنای دو دسته دیگر از اطلاعات هستند. و بیشترین حجم اطلاعات حسابداری را دارند.

   2) اطلاعات حسابداری مالی

   این اطلاعات مخصوص سهامداران سازمان، مدیران، بستانکاران، بانک‌ها، دولت، عموم مردم و… است. معمولا از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد سازمان و عملکرد آن استفاده می‌شود. مثلا سهامداران با این اطلاعات می‌توانند تصمیم بگیرند که سهام خود را افزایش و یا کاهش دهند. یعنی میزان ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها مشخص می‌شود. یا مدیران از این اطلاعات برای مقایسه شرکت خود با دیگر شرکت‌ها استفاده می‌کنند. باید بدانید که اطلاعات حسابداری مالی، قوانین پایه‌ای را شامل می‌شود که چگونگی و نحوه‌ی گزارش‌دهی را بیان می‌کند و گزارش‌های مالی را به صورت یکپارچه بیان می‌کند.

   3) اطلاعات حسابداری مدیریتی

   این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند که برای سازمان بهترین تصمیم را بگیرند. مدیران برای سه وظیفه اصلی خود که برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل است، نیاز به این اطلاعات دارند. همچنین این اطلاعات برای میزان بودجه مورد نیاز را مشخص می‌کند. گزینه‌های مورد نیاز را بر اساس هزینه تحلیل و مشخص می‌کند. همچنین می‌توان از این اطلاعات برای مشخص کردن و تعدیل برنامه‌ها در سمت و سوی نیازهای تازه استفاده کرد. همچنین برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های در حال اجرا استفاده می‌شود.

   همان‌طور که می‌بینید از اطلاعات حسابداری برای نیازهای گوناگون افراد مختلف در سازمان استفاده می‌شود.

   مفاهیم حسابداری

   اصول و مفروضات حسابداری:

   برای آسان شدن کار با حسابداری، یکسری اصول و قوانین خاصی را برای آن وضع کرده ‌ اند که به آن اصول و مفاهیم حسابداری می ‌ گویند. این اصول فعالیت ‌ های حسابداری را به یک سمت هدایت می ‌ کند. که توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی مشخص شده است.

   از اطلاعات حسابداری که در بالا گفتیم صورت ‌ های مالی تهیه می ‌ شود. صورت ‌ های مالی به ما این امکان را می ‌ دهد که در یک نگاه موقعیت مالی یک سازمان را بفهمیم. در واقع گزارش وضعیت یا موجودی یک سازمان نشان دهنده ‌ ی وضعیت مالی یک سازمان را در یک بازه ‌ ی مشخص زمانی است. به عبارتی می ‌ توان گفت که این گزارش همانند عکس فوری است.

   در اصل، اصول حسابداری باعث شده که حسابدار سه نوع صورت مالی متفاوت تهیه کند.

   ترازنامه مربوط به اطلاعاتی است که منابع یک سازمان را در یک بازه ‌ ی زمانی مشخص، تعیین می ‌ کند و به صورت یک گزارش جاری است. در ترازنامه داده ‌ هایی چون دارایی ‌ های نقدی، بدهی ‌ های شرکت و ارزش دارایی ‌ ها آمده است.

   • صورت حساب درآمد / سود و زیان

   به صورت حساب درآمد، صورت حساب عملیات یا صورت حساب سود و زیان نیز می ‌ گویند. در این صورت حساب میزان درآمد شرکت و همچنین میزان مخارج شرکت که برای عملیات صرف شده است را در یک بازه زمانی معین، تعیین می ‌ کند. که این دوره معمولا به صورت ماهیانه، فصلی و یا سالانه است.

   • صورت حساب وجوه نقد

   این صورت حساب که جزء گزارش ‌ های جاری است، میزان وجوه نقد و جریانات آن را در یک دوره مشخص نشان می ‌ دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.