کار با نوار ابزار نمودارها


آموزش بورس از طریق تماشای پخش زنده ترید بورس های خارجی در سایت TradingView streams live

آموزش اکسل | Excel Learn

آموزش اکسل و طراحی داشبورد های مدیریتی , Excel Training

اصطلاحات کاربردی نمودار ها دئر اکسل

اصطلاحات پر کاربرد نمودارها در اکسل :
1- Gird Line : خطوطی هستند که در امتداد مقادیر محور X , Y ظاهر میشوند. این خطوط در تعیین مقدار دقیق یک نقطه به ما کمک میکنند.
2- Tick : خطوط کوتاهی هستند که با محور متقاطع بوده و قسمتهایی از یک مقیاس سری با گروه را جدا میکنند.
3- Chart Title : متن بکار برده شده برای شناسایی عنوان نمودار میباشد.
4- Axis : به محور‌ها در نمودار‌ها گفته میشود.
5- Legend : هر نمودار دارای راهنمایی است كه نشان دهنده این است كه هر رنگ مربوط به كدام سری است.

روشهای ایجاد نمودار در excel:
روش اول :
1- انتخاب منوی Insert
2- انتخاب گزینه Chart
روش دوم :
1- انتخاب آیکون Chart Wizard
نکته: در زمان ایجاد نمودار با کلیک بر روی دکمه Next به صفحات بعدی میرویم و کلیک بر روی دکمه Back باعث برگشت به صفحه قبلی میشود و با کلیک بر روی Finish کادر نمودار‌ها بسته میشود. نکته میتوانیم اطلاعاتی را كه میخواهیم بر اساس آن نمودار رسم كنیم ابتدا انتخاب كنیم بعد به یكی از دو روش بالا عمل كنیم. میتوانیم هم در حین كار انتخاب را انجام دهیم.
با انجام یکی از دو راه بالا پنجرهای زیر به ترتیب باز میشود :
ü پنجره Chart Type : این پنجره شامل دو Tab زیر میباشد :
1) Standard Type : که شامل قسمتهای زیر است :
الف) Chart Type : که در این قسمت نوع اصلی نمودار را انتخاب میکنیم.
ب) Chart Sub-Type : در این قسمت نوع فرعی نمودار را مشخص میکنیم.
ج) Press and Hold to View Sample : در این قسمت پیش نمایشی از نمودار با اطلاعاتی که خودمان داده ایم نشان میدهد. برای این کار کافی است روی این دکمه Click کرده و نگه داریم.
2) Custom Type : در این قسمت میتوان از نمودارهای سفارشی استفاده کرد یا یك نوع نمودار ایجاد كرد.

ü پنجره Chart Source Data : این پنجره شامل دو Tab زیر میباشد :
1) Data Range : که شامل قسمتهای زیر است :
الف) Data Range : در این قسمت آدرس داده هایی را که قرار است نمودار برای آنها کشیده شود، میتوان تغییر داد همچنین میتوانیم آدرس را با كلیك بر روی Collapse Dialog و با Drag كردن وارد كنیم. و یا میتوانیم با استفاده از فرمت زیر آدرس را تایپ كنیم. شماره سطر پایان $ نام ستون پایان$ شماره سطر شروع$ نام ستون شروع$! نام Sheet =
ب) Series in : این قسمت جهت نمایش داده‌ها را مشخص میکند. یعنی کدام یک از این دو برچسب از داده‌ها در پایین نمودار قرار خواهد گرفت. اگر Row را انتخاب كنیم سطر‌ها به عنوان سری و اگر Column را انتخاب كنیم ستونها به عنوان سری قرار میگیرند.
2) Series : که شامل قسمتهای زیر است :
الف) Series : در این قسمت نام سری‌های موجود نوشته شده است.
ب) Name : توسط این قسمت میتوانیم نام سری را عوض کنیم.
ج) Value : در این قسمت میتوانیم آدرس مقادیر هر سری را مشخص كنیم. همچنین میتوانیم مقادیر را تایپ كنیم. برای تایپ مقادیر باید مقدار سری را در علامت < >وارد كنیم.
د) Category(x) Axis labels : در این قسمت میتوان آدرس خانه هایی را داد که محتوای آنها بر روی محور X نوشته میشوند.
ه) دکمه Add : یک سری جدید ایجاد میکند.
و) دکمه Remove : بر روی نام هر سری در قسمت Series کلیک کنیم و سپس این دکمه را بزنیم ، سری حذف میشود.
ü پنجره Chart Option : این پنجره شامل 6 Tab زیر است :
1) Titles : این قسمت شامل موارد زیر است :
الف) Chart Title : در این قسمت عنوان نمودار را مینویسیم.
ب) Category(x) Axis labels : در این قسمت عنوان محور X را مینویسیم.
ج) Value (Y) Axis : در این قسمت عنوان محور Y را مینویسیم.
2) Axes : این قسمت شامل گزینه‌های زیر است :
الف) Category(x) Axis اگر در کنار این کادر تیک خورده باشد ، مقادیر روی محور X نشان داده میشوند و اگر تیک نخورده باشد نشان داده نمیشوند.
ب) Value (Y) Axis اگر در کنار این کادر تیک خورده باشد، مقادیر روی محور Y نشان داده میشوند در غیر این صورت نمایش داده نمیشوند.
3) Grid Line : که این Tab شامل قسمتهای زیر است :
الف) Category(x) Axis که خود شامل دو قسمت است :
× Major Gridline : اگر این قیمت تیک خورده باشد ، خطوط شبکه رسم میشوند ( تمامی خطوط رسم نمیشوند)
× Minor Gridline : اگر این قسمت تیک خورده باشد خطوط دیگری بین خطوط بالا رسم میشوند. این دو قسمت برای خطوط شبکه موازی محور Y‌ها هستند.
ب) Value (Y) Axis : که شامل دو قسمت زیر است :
× - Major Gridline : خطوط شبکه را به موازات محور X رسم میکند.
× - Minor Gridline : خطوط دیگری را به موازات محور X بین خطوط بالا رسم میکند.
4) Legend : این Tab شامل قسمتهای زیر است :
الف) Show Legend : اگر این گزینه تیک خورده باشد راهنما نمایش داده میشود.
ب) Placement : مکان راهنما را نشان میدهد. Bottom : پایین ، Corner : گوشه بالا سمت راست، Top : بالا، Right : سمت راست، Left : سمت چپ
5) Data Label : شامل قسمتهای زیر است :
الف) None : هیچ مقداری را بر روی ستونها نمایش نمیدهد.
ب) Show Value : مقدار هر سری رابر روی ستون آن نشان میدهد.
ج) Show Label : برچسب هر سری را روی آن نشان میدهد.
د) Legend Key Next to Label : اگر یکی از حالتهای ب و ج را انتخاب میکنیم. این گزینه فعال شده و در کنار هر مقدار رنگ سری نمایش داده میدهد.
6) Data Table : شامل قسمتهای زیر است :
الف) Show Data Table : اگر این گزینه فعال شود ، جدولی مشابه آنچه که ما ، در Sheet کشیده ایم در زیر نمودار ظاهر میشود.
ب) Show Legend Keys : اگر گزینه الف فعال باشد ، این گزینه نیز فعال میشود. و اگر در کادر آن تیک بزنیم، رنگ هر سری را در کنار اطلاعات آن سری در جدول نشان میدهد.
نکته: باید توجه داشته باشیم كه كه با توجه به نوع نمودار گزینه‌های موجود در این پنجره میتوانند متفاوت باشند.
ü پنجره Chart Location :
الف) As New Sheet : این گزینه نمودار را در یک Sheet جدید با اسم دلخواه ( اسم پیش فرض Chart 1 است) ایجاد میکند. نموداری که در این حالت ایجاد میشود، قابل جابجا شدن و تغییر سایز نیست ولی هر گونه تغییرات بر روی اطلاعات اصلی بر روی نمودار تاثیر دارد.
ب) As Object in : این گزینه نمودار را در هر Sheet که ما انتخاب میکنیم ، ( از Sheet‌های موجود ) رسم میکند و قابل جابجا کردن و تغییر سایز نیز میباشد.

تغییر بر روی نمودار ایجاد شده :
برای تغییر نمودار ایجاد شده باید ابتدا نمودار را انتخاب کرد. سپس مجدداً دکمه Chart Wizard راکلیک کرد. یا از روی Toolbar ، Chart که باز میشود، تغییرات را اعمال کرد.

نوار ابزار Chart در اکسل :
این نوار ابزار را میتوانیم در صورتی که فعال نبود با Right Click بر روی نوار ابزار‌ها و انتخاب گزینه Chart فعال کنیم این نوار ابزار دارای آیکونهای زیر است :
× Chart Object : در این قسمت میتوانیم قسمتی از نمودار را كه میخواهیم بر روی آن تغییر دهیم انتخاب كنیم. با انتخاب هر گزینه قسمت مربوط به آن روی نمودار انتخاب میشود.
× Format : با توجه به اینكه در Chart Object چه انتخاب شده باشد این آیكون پنجره Properties آن را باز میكند.
نکته: با Double كلیك كردن بر روی هر موضوع از نمودار نیز پنجره Properties آن باز میشود.
× Chart Type : در این قسمت میتوانیم نوع نمودار انتخاب شده را تغییر دهیم.
× legend : توسط این آیکون کادر راهنما را ظاهر یا پنهان میکنیم.
× Data Table : توسط این آیکون میتوانیم جداول داده‌ها را فعال یا غیر فعال کنیم.
× By Rows :با انتخاب این آیكون سطر‌ها به عنوان سری انتخاب میشوند.
× By Column : با انتخاب این آیكون ستونها به عنوان سری انتخاب میشوند.
× Angle Text up : جهت متن نمودار را تغییر میدهد. یعنی متن از بالا به پایین ، کج نوشته میشود. به شرطی این آیكون فعال است كه قسمتهای متنی نمودار انتخاب شده باشد.
× Angle Text down : متن نمودار را تغییر جهت میدهد. یعنی متن از پایین به بالا و کج نوشته میشود. به شرطی این آیكون فعال است كه قسمتهای متنی نمودار انتخاب شده باشد.
تغییر اندازه :
1) روی نمودار کلیک میکنیم تا انتخاب شود.
2) روی یکی از مربع‌های سیاه اطراف نمودار کلیک میکنیم.
3) مربع را تا زمانی که به اندازه دلخواه تغییر اندازه دهد Drag میکنیم.

کار با نوار ابزار نمودارها

یو پی اس,خرید یو پی اس

استفاده از یو پی اس ها در تجهیزات پزشکی

چگونه یک تقویم سفارشی در مایکروسافت ورد بسازیم

نحوه تنظیم رنگ برای نوارهای عنوان فعال و غیرفعال در ویندوز 11

تابع IFS چیست؟ نحوه استفاده از تابع IFS در اکسل

چگونه یک تصویر را در Word شفاف کنیم؟

چگونه در ویندوز 10 و 11 یک ساعت به منوی استارت اضافه کنیم؟

پوشه های خود در ویندوز 10 را قفل کنید و فایل های خود را ایمن کنید

تو این گرانی ها هم میشه باهزینه کم سفر بری

تالار مورد نظر خود را اینجا پیدا کنید + تخفیف ویژه ورودی

نحوه رسم نمودار در اکسل

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

رسم نمودار در اکسل

نمودار یکی از ساده ترین راه ها برای نمایش داده های شما در اکسل است. در اینجا نحوه تهیه و قالب بندی نمودارها در Microsoft Excel آورده شده است.

قرار دادن نمودارهای میله ای در اکسل

شما به طور بالقوه می توانید هر مجموعه ای از داده های اکسل را به یک نمودار میله ای تبدیل کنید.

برای درج نمودار میله ای در Microsoft Excel ، اکسل خود را باز کرده و داده های خود را انتخاب کنید. می توانید این کار را با استفاده از موس خود به صورت دستی انجام دهید ، یا می توانید یک سلول را خود انتخاب کنید و Ctrl + A را فشار دهید تا به طور خودکار داده ها را انتخاب کنید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

طریقه کشیدن نمودار در اکسل

پس از انتخاب داده های خود ، روی Insert > Insert Column or Bar Chart کلیک کنید.

مدلهای نمودار ستونی متنوعی در دسترس است ، اما برای درج نمودار میله ای استاندارد ، روی گزینه “Clustered Chart” کلیک کنید. این نمودار اولین نمادی است که در قسمت “2-D Column” درج شده است.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

آموزش رسم نمودار در اکسل

اکسل به طور خودکار داده ها را از مجموعه داده های شما می گیرد تا نمودار را در همان برگه ایجاد کند،با استفاده از برچسب های ستون خود برای تعیین عناوین محور و نمودار.

می توانید نمودار را به موقعیت دیگری در همان صفحه کار تغییر داده یا تغییر اندازه دهید یا نمودار را در صفحه کار یا فایل اکسل دیگر برش داده یا کپی کنید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

نحوه رسم نمودار در اکسل

قالب بندی میله نمودارها در Microsoft Excel :

به طور پیش فرض ، نمودار میله ای در اکسل با استفاده از یک سبک مجموعه ایجاد می شود.

در صورت تمایل می توانید تغییرات قالب بندی زیادی را در نمودار خود ایجاد کنید. می توانید رنگ و سبک نمودار خود را تغییر دهید ، عنوان نمودار را تغییر دهید و همچنین برچسب های محور را از دو طرف اضافه یا ویرایش کنید.

همچنین می توانید خط های روند را به نمودار Excel خود اضافه کنید و به شما امکان می دهد الگوهای (روند) بیشتری را در داده های خود مشاهده کنید. این امر به ویژه برای داده های فروش اهمیت دارد ، جایی که یک خط روند می تواند کاهش یا افزایش تعداد فروش در طول زمان را نشان دهد.

تغییر متن عنوان نمودار:

برای تغییر متن عنوان برای نمودار میله ای ، روی جعبه متن عنوان در بالای نمودار خود دوبار کلیک کنید. سپس می توانید متناسب با نیاز متن را ویرایش یا فرمت کنید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

اگر می خواهید عنوان نمودار را به طور کامل حذف کنید ، نمودار خود را انتخاب کنید و بر روی نماد "Chart Elements" در سمت راست کلیک کنید ، که با نماد "+" سبز نشان داده می شود.

روی کادر انتخاب کنار گزینه “Chart Title” کلیک کنید و آن را از حالت انتخاب خارج کنید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

طریقه رسم نمودار در اکسل

عنوان نمودار شما پس از حذف تیک کادر تأیید حذف خواهد شد.

افزودن و ویرایش برچسب های محور :

برای افزودن برچسب های محور به نمودار خود ، نمودار را انتخاب کنید و بر روی “Chart Elements” (آیکون "+") کلیک کنید.

از فهرست باز شده ، نیک “Axis Titles” را فعال کنید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

آموزش نمودار در اکسل

برچسب های محور باید برای هر دو محور x (در پایین) و محور y (در سمت چپ) ظاهر شود. این موارد به صورت جعبه متن ظاهر می شوند.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

نمودار میله ای در اکسل

برای ویرایش برچسب ها ، روی جعبه های متن کنار هر محور دوبار کلیک کنید. متن را در هر جعبه متن ویرایش کنید ، پس از اتمام انجام تغییرات ، خارج از جعبه متن کلیک کنید.

تغییر سبک و رنگ نمودار :

Microsoft Excel تعدادی از تم های نمودار ارائه می دهد که می توانید در نمودار خود اعمال کنید. برای استفاده از این موارد ، نمودار مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون "Chart Styles" در سمت راست که مانند یک برس رنگ است کلیک کنید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

طریقه رسم نمودار در اکسل

لیستی از گزینه های سبک در فهرست کشویی در بخش “Style” قابل مشاهده خواهد بود.

یکی از این سبک ها را برای تغییر شکل نمودار خود انتخاب کنید ، از جمله تغییر در چیدمان نوار و پس زمینه.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

آموزش ساخت نمودار در اکسل

می توانید با کلیک بر روی تب “Design” و در قسمت “Chart Tools” در نوار روبان ، به همان سبک های نمودار دسترسی پیدا کنید.

همان سبک های نمودار در زیر بخش “Chart Styles” نیز قابل مشاهده خواهد بود. با کلیک بر روی هر یک از گزینه های نشان داده شده ، نمودار شما تغییر خواهد کرد.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

تنظیمات نمودار میله ای

همچنین می توانید در بخش "Color" از منوی Chart Styles تغییراتی را در رنگ های استفاده شده در نمودار خود ایجاد کنید.

گزینه های رنگ گروه بندی می شوند ، بنابراین یکی از گروه بندی های پالت رنگ را انتخاب کنید تا آن رنگ ها را در نمودار خود اعمال کنید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

رسم نمودار در اکسل

می توانید ابتدا با استفاده از ماوس خود ، هر سبک رنگی را امتحان کنید. نمودار شما تغییر خواهد کرد تا نشان دهد نمودار با رنگهای اعمال شده چگونه به نظر می رسد.

گزینه های دیگر قالب بندی:

با کلیک راست روی نمودار و انتخاب گزینه "Format Chart Area" می توانید تغییرات دیگری را در نمودار خود ایجاد کنید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

آموزش رسم نمودار در اکسل

با این کار ، منوی “Format Chart Area” در سمت راست ظاهر می شود. از اینجا ، می توانید سایر گزینه های قالب بندی نمودار را در قسمت “Chart Options” نمودار خود تغییر دهید.

* بیشتر بخوانید: آموزش رسم نمودار گانت در اکسل

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

نحوه رسم نمودار در اکسل

همچنین می توانید نحوه نمایش متن در نمودار خود را در قسمت “Text Options” تغییر دهید ، به شما امکان می دهد رنگ ها ، جلوه ها و الگوهای را به برچسب های عنوان و محور خود اضافه کنید ، و همچنین نحوه تنظیم متن خود را در نمودار تغییر دهید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

اگر می خواهید تغییراتی بیشتری در قالب بندی متن ایجاد کنید ، می توانید این کار را با استفاده از گزینه های استاندارد قالب بندی متن در زیر تب “Home” هنگام ویرایش یک برچسب انجام دهید.

نمودار در اکسل, طریقه رسم نمودار در اکسل

طریقه کشیدن نمودار در اکسل

همچنین می توانید از منوی قالب بندی پاپ آپ که در بالای عنوان نمودار یا جعبه های متن برچسب محور ظاهر می شود ، استفاده کنید.

استفاده از Shapes و اشکال در Word 2016

استفاده از Shapes و اشکال در Word 2016

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت کاربران سایت پی وی لرن . و کاربرانی که دوره آموزش کامل Word 2016 در پی وی لرن را دنبال می کنند. Word 2016، اشکال هندسی گوناگونی را برای استفاده در متن های آموزشی ، علمی و … ارائه می کند. همچنین اشکال مربوط به ایجاد چارت ها و نمودار ها را نیز شامل می شود. که در مشخص کردن سلسله مراتب ها و ترتیب کارها در متن، بسیار پر کاربرد است. در این بخش به مباحث استفاده از Shapes و اشکال در Word 2016 ، می پردازیم.

از دیگر کاربردهای استفاده از Shapes و اشکال در متن های Word، این است. که متن را از حالت خسته کننده و یکنواخت خارج کرده و درک مطالب را همانند استفاده از تصاویر در Word ، بالا می برد.

در ادامه ای این بخش به مطالب آموزشی استفاده از Shapes و اشکال در Word 2016 ، می پردازیم.

استفاده از Shapes و اشکال در Word 2016

Word به شما اجازه می دهد. که اشکال مختلفی را برای سند خود، از جمله فلش، توضیحات، مربع، ستاره و شکلهای جریان را اضافه کنید.

اگر می خواهید قسمتی از متن را جدای از بقیه نشان دهید، یا روی آن بخش تاکید کنید. از شکل خط و دایره استفاده کنید.

اگر می خواهید که فرآیندی را بصورت نموداری نشان دهید، می توانید از اشکال چارت در Word، استفاده کنید و …

مراحل درج یک Shape

۱- روی سربرگ Insert کار با نوار ابزار نمودارها کلیک کرده و سپس روی Shapes کلیک کنید. لیستی از اشکال باز خواهد شد.

۲- شکل مورد نظر خود را انتخاب کنید.

درج شکل - استفاده از Shapes و اشکال در Word 2016

۳- سپس در بخش مورد نظر در سند word ، کلیک کرده و درگ کنید. تا شکل رسم شود.

رسم کردن شکل

نکته: زمانیکه یک شکل را در Word رسم کنید. ابزار ویرایش آن ظاهر می شود.سپس می توانید آن را تغییر اندازه داده و سایر ویرایشها را انجام دهید.

ویرایش شکل

ترتیب قرار گیری اشکال

اگر شکلی روی شکل دیگری قرار گرفته باشد. ممکن است لازم باشد که جای آنها را باهم عوض کنید.

برای تغییر دادن ترتیب قرار گرفتن اشکال، بصورت زیر عمل کنید:

۱- روی شکلی که می خواهید جای آن را عوض کنید. راست کلیک کنید.

انتخاب شکل برای تعویض مکان

انتخاب شکل برای تعویض مکان

۲- سپس از منویی ظاهر می شود که شامل موارد زیر برای جا به جایی است:

 • Bring to Front : برای انتقال شکل از پشت شکل دیگر به جلوی آن.
 • Send to Back : برای انتقال شکل از جلوی شکلی به پشت آن.

۳- ماوس را روی گزینه ی Send to Back ببرید، سپس از زیر منوی آن، گزینه دوم را انتخاب کنید.

انتخاب گزینه انتقال شکل به پشت شکل دیگر

انتخاب گزینه انتقال شکل به پشت شکل دیگر

۴- خواهید دید. که تصویر جا به جا می شود.

نتیجه جا به جایی

نتیجه جا به جایی

۵- اگر اشکال زیادی داشته باشید. می توانید از ابزار Selection pane در سربرگ Format برای انتخاب هر شکلی و جابه جایی آن اقدام کنید.

انتخاب شکل برای جابه جایی

انتخاب شکل برای جابه جایی

تغییر دادن اندازه Shapes

برای تغییر دادن اندازه شکل، بصورت زیر عمل کنید:

۱- شکل مورد نظر را برای تغییر دادن اندازه ی آن، انتخاب کنید.

۲- سپس ابزار Sizing handles در اطراف شکل، ظاهر می شود.

۳- از محل های مشخص شده، کلیک کرده و سپس درگ کنید. تا اندازه ی شکل تغییر کند.

تغییر دادن اندازه شکل

تغییر دادن اندازه شکل

۴- برای چرخش شکل نیز، از کلیک و درگ روی ابزار rotation استفاده کنید.

چرخش تصویر

ویرایش شکل

Word به شما اجازه می دهد. که فرمت شکل خود را از جمله رنگ ، Style ، افکت و … را تغییر دهید.

تغییر دادن Style شکل

۱- شکل مورد نظر را برای تغییر دادن Style آن انتخاب کنید.

انتخاب شکل برای تغییر Style

انتخاب شکل برای تغییر Style

۲- در سربرگ Format از لیست روی دکمه ی کنار Shape Styles، برای مشاهده ی ادامه ی موارد کلیک کنید.

انتخاب Style

۳- سپس روی Style مورد نظر ، کلیک کنید.

انتخاب Style

۴- سپس Style مورد نظر در شکل قرار می گیرد.

نتیجه Style جدید در شکل

نتیجه Style جدید در شکل

تغییر رنگ داخل شکل

برای تغییر دادن Fill Color یا رنگ داخلی شکل، بصورت زیر عمل کنید:

۱- از سربرگ Format روی لیست Shape Fill کلیک کرده و از لیست، رنگ مورد نظر را انتخاب کنید.

نکته: در صورتی که رنگ مورد نظر در لیست، نباشد می توانید. با انتخاب More Fill Colors رنگ های بیشتری را مشاهده کنید.

انتخاب رنگ شکل

۲- خواهید دید که رنگ شکل، تغییر می کند.

تغییر کردن رنگ شکل

تغییر کردن رنگ شکل

نکته: با استفاده از گزینه های Gradient و Texture نیز، می توانید. انواع دیگری از رنگ های زمینه را، بررسی کنید.

تغییر دادن Outline یا خط خارجی شکل

۱- شکل مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب شکل برای تغییر Outline

انتخاب شکل برای تغییر Outline

۲- از سربرگ Format روی لیست Shape Outline کلیک کنید. تا لیست نمایان شود.

۳- از لیست Shape Outline رنگ مورد نظر را انتخاب کنید.

نکته: اگر می خواهید Outline را از شکل حذف کنید، روی No Outline کلیک کنید.

انتخاب outline برای شکل

انتخاب outline برای شکل

۴- سپس شکل در قالب outline انتخاب شده، نمایان می شود.

نتایج outline در شکل

نتایج outline در شکل

نکته: همچنین می توانید از گزینه weight برای ضخامت و از گزینه ی dashed برای نقطه چین کردن outline استفاده کنید.

انتخاب ضخامت outline

انتخاب ضخامت outline

افزودن افکت به شکل

۱- ابتدا شکل را برای افزودن افکت، انتخاب کنید.

تغییر دادن افکت شکل

تغییر دادن افکت

۲- از سربرگ Format و از لیست Shape Effects انواع افکت ها را از دسته های مختلف می توانید انتخاب کنید.

انتخاب افکت برای شکل

انتخاب افکت برای شکل

۳- خواهید دید که افکت شکل، تغییر می کند.

تغییر یافتن افکت شکل

تغییر یافتن افکت شکل

نکته: با انتخاب گزینه ی Options از انتهای منوی فوق، تنظیمات بیشتری برای افکت ایجاد شده در شکل، در دسترس شما قرار می گیرد.

تنظیمات گزینه Options

تنظیمات گزینه Options

تغییر دادن شکل به اشکال دیگر

۱- شکل مورد نظر را برای تغییر، انتخاب کنید.

انتخاب شکل برای تغییر

انتخاب شکل برای تغییر

۲- سپس از سربرگ Format روی لیست کشویی Edit Shape کلیک کرده و از زیر منوی Change Shape، شکل مورد نظر را، انتخاب کنید.

انتخاب شکل جدید

انتخاب شکل جدید

۳- خواهید دید. که شکل قبلی با شکل جدید تعویض می شود.

نتیجه تغییر دادن شکل

نتیجه تغییر دادن شکل

کلام آخر

در این بخش از فصل جاری، ما شما را با چگونگی ایجاد اشکال مختلف در متن Word ، تغییر دادن فرمت و Style شکل ایجاد شده و … آشنا کردیم. امیدواریم که از مطالب استفاده از Shapes یا اشکال در Word 2016 ، حداکثر استفاده را برده باشید.

آموزش بورس از طریق تماشای پخش زنده ترید بورس های خارجی در سایت TradingView streams live

پیروی استقبال اخیر از بازار بورس، پیگیری جهت استفاده از ابزارهای تحلیلی بازارهای مالی و سرمایه ای نیز رونق گرفته است. از این رو به معرفی یکی از بهترین این ابزارها یعنی تریدینگ ویو (Trading View) می پردازیم. وبسایت www.tradingview.com حاوی اطلاعات و داده های به روز بسیاری از بازارهای مالی جهان و در عین حال انواع ابزارها و امکانات برای رصد داده ها، تحلیل داده ها و تصمیم گیری در خصوص اتخاذ استراتژی برای سرمایه گداران در بازار بورس است. سرمایه گذاران می توانند از بسیاری از این امکانات به صورت رایگان بهره ببرند، اما تریدینگ ویو دارای برخی امکانات ویژه و بعضاً اختصاصی و سفارشی است که کاربران می توانند ضمن پرداخت اشتراک ماهیانه از آن ها بهره ببرند.

آموزش بورس از طریق تماشای پخش زنده ترید بورس های خارجی در سایت TradingView streams live

آموزش بورس از طریق تماشای پخش زنده ترید بورس های خارجی در سایت TradingView streams live

آموزش بورس از طریق تماشای پخش زنده ترید بورس های خارجی

تریدینگ ویو یک وبسایت در خصوص بازارهای مالی است که امکاناتی متعدد در اختیار کاربران قرار می دهد. از خصوصیات این وبسایت در درجه اول همان مختصات کاربردی گسترده و سپس جغرافیایی جهانی آن است. یعنی این وبسایت محدود به بازار یک یا چند کور نیست بلکه کلیه کاربران و فعالان مالی در سرتاسر دنیا می توانند از امکانات آن بهره ببرند. خصوصاً این که بسیاری از خدمات این وبسایت رایگان بوده و کاربران برای دریافت اطلاعات و حتی برخی تحلیل های مالی، می توانند از ابزارهای تریدینگ ویو به صورت رایگان بهره ببرند.

 • تریدینگ ویو ابزاری است که نمودارهای قیمت ها و شاخص های مالی وسرمایه ای در نقتط مختلف دنیا را نشان می دهد و کاربران می توانند از طریق آن به بازارهای مالی و سرمایه ای بسیاری از کشورهای دنیا را رصد کنند. حتی اطلاعات و نمادهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز در این سایت موجود است و کاربران می توانند از این اطلاعات مطلع شوند. (1)
 • سایت Trading view را همچنین می توان یک شبکه اجتماعی کوچک برای تبادل اطلاعات نیز دانست. سرمایه گذاران و فعالان بازار مالی می توانند تحلیل های تکنیکال و سایر آنالیزهای خود را در این سایت به اشتراک گذاشته و با سایر کاربران تبادل نظر کنند.
 • شاید بتوان مهم ترین قابلیت تریدینگ ویو را ابزارهای تحلیل تکنیکال آن دانست. به گمان اکثر تحلیلگران، تریدینک ویو کاملترین پلتفرم و ابزارهای تجزیه و تحلیل و پیش بینی تکنیکال بازارهای مالی و سرمایه ای را در مقایسه با موارد کار با نوار ابزار نمودارها مشابه در خود درج کرده است و جالب آن که عمده این امکانات به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. کاربران می توانند ضمن یک ثبت نام اولیه و ارائه اطلاعات، وارد سامانه این سایت شده و از ظرفیت این ابزارهای تحت وب به صورت آنلاین بهره ببرند. (2)

مزایا و ویژگی های تریدینگ ویو

 • هم داده های مالی و هم نرم افزار تحلیلی تریدینگ ویو بر اساس ساده ترین و بهترین چارت ها طراحی شده اند؛ بطوریکه هم کاربران معمولی و هم تحلیلگران حرفه ای می توانند بدون کاستی و نقص و بسادگی از آن ها بهره ببرند.
 • کاربران می توانند با آلارم گذاری شاخص ها و داده های بازاهای مالی به صورت اتوماتیک و از مجرای قابلیت های خود تریدینگ ویو، نسبت به تغییرات پرشتاب شاخص ها مطلع شوند. هشدارها بر حسب تعریف شما از طریق ایمیل، تلفن همراه، سیگنال صوتی و . ارسال می شوند.
 • فیلتر گذاری دیگر قابلیت Trading view است. بطوریکه کاربران می توانند شاخص ها و متغیرهای مهم موجود در بازار را فیلتر کرده و اطلاعات خروجی فیلتر را از سایت دریافت کنند. برای مثال وقتی شما کمترین نرخ P/E بازار سهام را از سایت مطالبه می کنید، به سرعت خروجی درخواستتان به شما ارائه خواهد شد.
 • تریدیدنگ ویو از حرفه ای ترین داده های تجاری تغذیه می کند و دارای ارتباط مستقیم با بازارهای سهام، معاملات، شاخص ها، اندیکاتورها، فارکس، بیت کوین و نظایر آن است.
 • کاربران در این سایت می توانند به صورت کاملا رایگان به جستجو و اطلاع از وضعیت روز بازارهای مالی و سرمایه جهان بپردازند، نظرات، تحلیل ها و افکار تحلیلگران را مطالعه کنند، فعال ترین سهام ها در بازارهای بورس را بیابند و از بهترین ابزار تحلیل تکنیکال بهره ببرند.
 • اپلیکیشن تریدینگ ویو جهت تحلیل تکنیکال در نسخه های اندروید و IoS نیز طراحی شده است و کاربران می توانند آن را روی تلفن های همراه خود نصب کنند. (3)

ابزارها و روش کار تریدینگ ویو

شکل زیر شاخص ها و ابزارهای موجود در تریدینگ ویو را نشان می دهد. این تصویر در واقع نرخ برابری بیت کوین با دلار را به صورت آنلاین نشان می دهد:

آموزش بورس از طریق تماشای پخش زنده ترید بورس های خارجی در سایت TradingView streams live

ابزارها و امکانات این سایت به شرح زیر هستند:

1.در مرکز صفحه نمودار روند شاخص ها و پارامترهای مورد نظر کاربر طی بازه های زمانی مشخص نشان داده می شوند و کاربر می تواند روند صعودی و نزولی شاخص خود از گذشته تا کنون را ملاحظه کند.

2.در سمت چپ صفحه نوار ابزاری دیده می شود که شامل ابزارها و امکانات کار روی نمودار مذکور است. ترسیم خطوط روند، ابزارهای فیبوناچی، درج کامنت روی نمودارها، تایپ متن روی نمودار، ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تجزیه پارامترهای مورد نظر کاربر در دامنه های زمانی مختلف و انتخابی توسط مشتری، ابزارهای محاسباتی سود و ضرر و برخی ابزارهای ساده سازی و تسهیل عملکرد و آنالیز بازار از دیگر امکاناتی است که در این نوار ابزار موجود است.

3.در سمت چپ تریدینگ ویو نیز نوار ابزاری وجود دارد که بیشتر نقش راهنما و هشدار دهنده را برای کاربر دارند. این نوار ابزار نیز شامل لیست تماشا یا Watchlist ، ابزار هشدار بر حسب فیلترهای تعریف شده مشتری، ارائه قیمت های لحظه ای آیکون های مورد نظر و گردش مالی، ابزارهای درج و ثبت تحلیل ها و ایده ها، ابزار انجام چت عمومی یا خصوصی و ابزارهایی از این نوع هستند که کسب اطلاع، دریافت و ارائه ایده و رجوع دقیق تر به بایگانی سایت را مقدور می سازند.

4.منوی بالای جدول که ابزارهای تغییر آیکون ها، شاخص ها و پارامترها و نیز ابزارهای تحلیل تکنیکال کاربر را در خود دارد. در این منو کاربر می تواند نوع چارت و نمودار، ابزارهای مقایسه ای آیکون ها با یکدیگر، اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیل شاخص ها و نمودارها، هشدارها و سایر پارامترها را انتخاب و از آن ها بهره ببرد. (4)

آموزش بورس از طریق تماشای پخش زنده ترید بورس های خارجی در سایت TradingView streams live

موارد ذکر شده عمده ابزارهای کاربردی تریدینگ ویو را شامل می شد که به کاربر اجازه دسترسی، بایگانی، تجزیه و تحلیل، انتخاب و تصمیم گیری، دریافت هشدار، ارائه ایده، دریافت ایده و به طور کلی اشرافی کلی به وضعیت بازاری پارامترهای مورد نظر خود را می دهد.

البته این ابزارها تمام و کمال در اختیار کاربران قرار داده نمی شود و اگرچه بسیاری از آیکون ها رایگان هستند، اما استفاده بهینه از امکانات این سایت مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (4)

انواع حساب های Tradingview

کاربران سایت می توانند بر حسب جایگاه و مهارتی که در بازارهایی چون سهام دارند، و نیز آپشن ها و خدماتی که می خواهند از سایت بگیرند، از یکی از حساب های زیر بهره ببرند. بدیهی است که تحلیل های تکنیکال مقدماتی برای کاربران عادی به صورت رایگان قابل استفاده است اما تحلیل ها و امکانات دقیق تر به ترتیب زیر متضمن پرداخت هزینه است.

حساب Basic
 • چارت ها و نمودارها
 • پوشش و گزارش داده های بازار در سراسر جهان
 • نمایشگرهای متنوع
 • بیش از 50 ابزار طراحی هوشمند
 • بیش از 100 هزار اندیکاتور فنی
 • 12 نوع نمودار قابل تنظیم
 • پشتیبان گیری برای استراتژی های معاملاتی
حساب Pro یا حرفه ای
 • 5 اندیکاتور در هر چارت
 • 2 نمودار در هر پنجره
 • 10 هشدار سرور
 • بدون تبلطغات و آگهی تجاری
 • شاخص های دوره ای
 • دارای تفکیک فواصل زمانی به صورت سفارشی و درخواستی
 • لیست های چندگانه پیشرفته
حساب Pro+
 • 10 اندیکاتور در هر چارت
 • 4 نمودار در هر پنجره
 • 30 هشدار سرور
 • نمودارهای روزانه ویژه
 • قابلیت چارت بندی بر کار با نوار ابزار نمودارها اسا فرمول بندی مشتری
 • قابلیت استخراج داده های چارت
حساب Premium

در واقع کاربران با خرید حساب پرمیوم به تمامی امکانات این سایت دسترسی پیدا خواهند کرد و می توانند از بهترین قابلیت های به روز آن استفاده نمایند.

هزینه اشتراک نیز با توجه به میزان خدمات دریافتی و در مقایسه با موارد مشابه کاملا مقرون به صرفه است. (5)

مشاهده زنده ترید بورس های خارجی در تریدینگ ویو

از مزایای عمده و ویژه تریدینگ ویو امکان مشاهده ترید بورس های خارجی و جهانی است. بورس های NASDAQ ، NYSE و بازار معروف FOREX یا فارکس از جمله این بازارهای بورس هستند که از طریق Tradingview به راحتی در دسترس هستند و کاربر می تواند ضمن رصد و مطالعه و تجزیه و تحلیل آن ها، به مرور تبدیل به یک فعال حرفه ای در آن ها شود.

همچنین دسترسی به بازارهای بورس بسیاری از کشورهای دیگر از جمله مزایایی است که در اختیار کاربران قرار می گیرد.

علاوه بر ویژگی های تجاری، این سایت قطعا دارای مزایای آشکار پژوهشی نیز می باشد و تحلیلگران و پژوهشگران بازار سرمایه نیز می توانند ضمن بهره گیری از امکانات تریدینگ ویو، با حجم عظیمی از داده های هدفمند، ابزارهای تحلیل و نشان گذاری، آلارم و سایر امکانات مواجه خواهند بود و می توانند از آن ها برای مطالعات خود استفاده کنند. (5)

جمع بندی و نتیجه گیری

سایت Tradingview نه فقط یک وبسایت بلکه یک بانک اطلاعاتی بین المللی بزرگ و آنلاین و همچنین یک ساز و کار تحلیلی برای بررسی رفتار بازار به شمار می رود.

انواع ابزارها، اندیکاتورها و اسیلاتورهای تحلیلی این سایت بدون شک می تواند راهگشای بسیاری از کاربران برای تخمین رفتار خود در بازار باشد.

دسترسی آسان، سریع و ارزان به این امکانات فرصتی است که در اختیار سرمایه گذاران بازار پر رونق سهام ایران قرار داده شده تا بهترین خروجی ها را از فعالیت های تجاری خود در بازار بورس داشته باشند.

کار با نوار ابزار نمودارها

خانه گردو مقالات

ترسیم انواع نمودارهای حرفه‌ای در اسناد Word

در نگارش اسناد همانقدر که محتوا می‌تواند در کیفیت سند موثر باشد وضعیت ظاهری آن سند نیز اثر‌گذار است و استفاده از گرافیک مناسب در جای صحیح خودش می‌تواند کلید ایجاد یک سند با ظاهری مناسب و حرفه‌ای باشد. نمودارها به عنوان یک شیوهء مصور برای نمایش دادن وقایع و شاخص‌هایی که اگر بصورت متن بیان شوند کسالت‌آور خواهند بود و ممکن است نادیده گرفته شوند همواره در آراستن ظاهر اسناد تولید شده توسط ویرایشگر متن Word از مجموعهء آفیس و بخشیدن جلوه‌ای حرفه‌ای به این اسناد تاثیر بسزایی داشته‌اند. نمودار در چنین اسنادی خوانندهء سند را قادر می‌سازد تا در یک چشم بهم‌زدن شاخص‌های گوناگونی را بررسی و آنها را با یکدیگر قیاس نماید.

در Word قابلیتی با عنوان تولید نمودار بصورت اتوماتیک (Automated Chart Feature) وجود دارد که می‌توان توسط آن با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در یک فایل اکسل (Excel) برای ترسیم یک نمودار در اسناد تحت این ویرایشگر اقدام نمود و سپس شما قادر خواهید بود ظاهر، رنگ‌بندی و نوع نمودار خود را در Word انتخاب و ویرایش کنید. بنابراین برای ترسیم نمودار در Word لازم است در کنار آن ابزار اکسل مجموعهء آفیس مایکروسافت نیز بر روی کامپیوتر شما نصب باشد.

وارد کردن یک نمودار به یک پروندهء Word

گام اول: در شروع کار بر روی تب Insert در نوار بالای پنجرهء Word کلیک کرده و سپس به سراغ دکمهء Chart در این تب بروید.

گام دوم: کلیک بر روی دکمهء Chart پنجرهء جدیدی با عنوان Insert Chart در مقابل شما باز می‌کند که در آن می‌توانید لیستی از انواع مختلف نمودارها را مشاهده و انتخاب نمائید. با نگه داشتن ماوس بر روی هر یک از نمودارها نام آن قابل رویت می‌گردد، اینکه شما از کدام نمودار استفاده کنید کاملاً بر حسب سلیقه است و البته عامل اصلی موثر در این انتخاب نوع اطلاعاتی است که قصد دارید برای خوانندگان سند توسط نمودار توصیف کرده و به تصویر بکشید.

گام سوم: وقتی نمودار مورد‌نیاز خود را انتخاب کرده و دکمهء کار با نوار ابزار نمودارها Ok در پائین پنجرهء Insert Chart را کلیک کنید دو اتفاق رخ می‌دهد - یک پنجرهء اکسل (Excel) در مقابل شما باز شده که در آن مقادیری اطلاعات یا دیتای نمونه وجود دارد و همزمان یک نمودار خام نیز در سند Word‌ که مشغول کار با آن هستید ترسیم خواهد شد.

گام چهارم: وارد کردن اطلاعات و دیتای مورد نظر شما بجای اطلاعات نمونهء موجود در جدول‌های فایل اکسل سبب ویرایش نمودار ایجاد شده در سند Word می‌گردد و در اصل این دو فایل به یکدیگر لینک یا متصل شده‌اند. زمانی که همهء اطلاعات مورد نظر خود را در فایل اکسل وارد کردید و آن‌را بستید چنانچه نیاز به ویرایش مجدد اطلاعات نمودار خود داشتید برای باز کردن دوبارهء فایل اکسل مرتبط کافی است روی نمودار کلیک کنید و سپس از نوار بالای پنجره از قسمت Chart Tools یا ابزارهای نمودار تب Design را انتخاب کرده و روی دکمهء Edit Data کلیک نمائید.

سفارشی کردن و ویرایش ظاهر نمودار

وقتی بر روی نمودار ترسیم شده در Word کلیک می‌کنید بخشی در نوار بالای پنجره با عنوان Chart Tools یا ابزارهای نمودار که دارای سه تب می‌باشد اضافه می‌گردد. تب‌های Design، Layout و Format در این بخش تقریباً هر امکانی را برای ویرایش و سفارشی کردن ظاهر نمودار در اختیار کاربر می‌گذارند و بقیهء کار بر عهدهء خلاقیت و سلیقهء شما است.

تب Design: به وسیلهء این تب قادر خواهید بود طرح کلی نمودار انتخابی خود را در صورتی که فکر می‌کنید طرح پیش‌فرض مناسب نیست تغییر دهید. با کلیک دوبل بر روی هر قسمت دلخواه از نمودار پنجره‌ای باز می‌شود که به وسیلهء آن می‌توانید جزئیات بیشتری از ظاهر آن بخش از نمودار که بر رویش کلیک انجام دادید را ویرایش نمائید یا افکتی خاص را بر روی آن اعمال کنید.

تب Layout: که در آن امکان تعیین جهت و زاویهء دید نسبت به نمودار و اطلاعات موجود در آن،‌ ویرایش شیوهء نمایش محورهای نمودار، عنوان نمودار، جایگاه توضیحات نمودار و سفارشی‌سازی‌هایی از این دست در اختیار شما قرار گرفته است.

تب Format: با استفاده از این تب می‌توانید هر یک از آیتم‌های موجود در نمودار را با کلیک انتخاب کرده از نظر استایل، رنگ و محل قرارگیری مورد ویرایش قرار دهید.

بدیهی است هر تغییری در ظاهر یک نمودار تغییری در اطلاعات به نمایش در‌آمده توسط آن ایجاد نخواهد کرد و پس از سفارشی‌سازی ظاهر یک نمودار مهم‌ترین کاری که لازم است انجام دهید انتخاب محل و جایگاه مناسب برای آن در یک سند است تا تاثیر کافی و موثری بر خوانندهء سند داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.